· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych

»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj

Diariusz Orzeczeń SądowychTs 314/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2015-12-31

Skarga konstytucyjna R.K. w sprawie zgodności: art. 52 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,, postanawia, odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.


VI KZ 3/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2017-04-21

Zarządzeniem z dnia 3 stycznia 2017 r. odmówiono przyjęcia kasacji wniesionej przez adwokata M. H. od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 2 lipca 2016 r., WSD .../15, jako złożonej po terminie. Zażalenie na to zarządzenie wniósł obwiniony, stwierdzając, że kasacja została wniesiona w terminie, który powinien być liczony od doręczenia skarżonego orzeczenia obrońcy. Sąd ...


III Kp 1098/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2017-12-31

§ 5a k.k. Postanowienie SA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2017 r. (II AKz 401/17) 1. Dostępność dla obrony do akt postępowania przygotowawczego w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania następuje z mocy prawa i nie wymaga żadnej decyzji prokuratora lub sądu (art. 156 § 5a k.p.k.). 2. Udostępnienie akt w trybie art. 156 § 5a, w ...


I SA/Lu 477/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-13

Sprawa ze skargi L. F. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług i opłaty paliwowej z tytułu importu towaru I. oddala skargę; II. przyznaje radcy prawnemu T. W. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości [...] zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy), w tym VAT.


Sygn. akt XVII AmC 1440/16 - Orzeczenie SOKiK z 2017-03-08

'Firma DEMI nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.'


KIO/UZP 58/17 - Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2017-12-31

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój, prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń i wyposażenia dla Szpitala im. dr. ]. Dietla w Krynicy-Zdroju w ramach zadania Rozbudowa ...


Aktualności

Video

Publikacje