· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych

»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj

Diariusz Orzeczeń SądowychTs 314/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2015-12-31

Skarga konstytucyjna R.K. w sprawie zgodności: art. 52 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,, postanawia, odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.


IV KO 14/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2017-03-16

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w P. wystąpił do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w celu rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu "dochodzenia" (powinno być: śledztwa - uw. SN) w sprawie 1 Ds. ... "dot. przekroczenia uprawnień przez sędziego Sądu Rejonowego w P. - D. G. w sprawie o sygn. akt II Kp .../16, o czyn z ...


II AKz 107/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2016-12-31

.Ustalenia jakie zawiera wyrok udzielający zezwolenia na dobrowolne poddanie sięodpowiedzialności (art. 148 § 5 k.k.s.) kreuje to orzeczenie, jako rozstrzygające co do odpowiedzialności karnej oskarżonego na równi z wyrokiem skazującym. Stąd postępowanie karne-skarbowe zakończone takim wyrokiem podlega wznowieniu na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 56 ...


III SA/Gd 1105/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-16

Sprawa ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.


XVII AmC 1198/16 - Orzeczenie SOKiK z 2016-12-19

'Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy, a także za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy od przewoźnika'


KIO/UZP 58/17 - Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2017-12-31

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój, prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń i wyposażenia dla Szpitala im. dr. ]. Dietla w Krynicy-Zdroju w ramach zadania Rozbudowa ...


Aktualności

Video

Publikacje