· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych

»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj

Diariusz Orzeczeń SądowychTs 314/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2015-12-31

Skarga konstytucyjna R.K. w sprawie zgodności: art. 52 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,, postanawia, odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.


II KK 294/15 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2016-04-28

A. B. został w 2007 r. oskarżony o popełnienie w dniu 10/11 listopada 2005 r. w W., przestępstwa zabójstwa E. W., który to czyn prokurator zakwalifikował z art. 148 § 2 pkt 3 k.k., a także popełnienia na szkodę tejże pokrzywdzonej, w październiku i listopadzie 2003 r., przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i dwóch innych jeszcze, nie ...


II AKz 107/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2016-12-31

.Ustalenia jakie zawiera wyrok udzielający zezwolenia na dobrowolne poddanie sięodpowiedzialności (art. 148 § 5 k.k.s.) kreuje to orzeczenie, jako rozstrzygające co do odpowiedzialności karnej oskarżonego na równi z wyrokiem skazującym. Stąd postępowanie karne-skarbowe zakończone takim wyrokiem podlega wznowieniu na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 56 ...


I SA/Rz 648/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-22

Sprawa ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu Programu Rolnośrodowiskowego oddala skargę.


XVII AmC 978/16 - Orzeczenie SOKiK z 2016-09-15

'Przed wysyłką towaru należy dokonać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej serwis@idealpc.com.pl lub telefonicznie celem nadania numeru reklamacyjnego RMA. Numer ten należy umieścić w widocznym miejscu na paczce. Przesyłki bez numeru mogą być nieodebrane'


KIO/UZP 40/16 - Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2016-12-31

Zamawiający - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, prowadził postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu." (numer ogłoszenia: 5310-2016). Odwołujący wniósł odwołanie od ...


Aktualności

Video

Publikacje