· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych

»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj

Diariusz Orzeczeń SądowychTs 314/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2015-12-31

Skarga konstytucyjna R.K. w sprawie zgodności: art. 52 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,, postanawia, odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.


II KK 294/15 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2016-04-28

A. B. został w 2007 r. oskarżony o popełnienie w dniu 10/11 listopada 2005 r. w W., przestępstwa zabójstwa E. W., który to czyn prokurator zakwalifikował z art. 148 § 2 pkt 3 k.k., a także popełnienia na szkodę tejże pokrzywdzonej, w październiku i listopadzie 2003 r., przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i dwóch innych jeszcze, nie ...


II AKz 107/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2016-12-31

.Ustalenia jakie zawiera wyrok udzielający zezwolenia na dobrowolne poddanie sięodpowiedzialności (art. 148 § 5 k.k.s.) kreuje to orzeczenie, jako rozstrzygające co do odpowiedzialności karnej oskarżonego na równi z wyrokiem skazującym. Stąd postępowanie karne-skarbowe zakończone takim wyrokiem podlega wznowieniu na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 56 ...


IV SAB/Gl 70/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-16

Sprawa ze skargi K.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 1) stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) oddala skargę w pozostałej części.


XVII AmC 965/16 - Orzeczenie SOKiK z 2016-10-20

'Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.outlet-mania.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu'


KIO/UZP 2383/16 - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2017-01-11

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. z siedzibą w Sokołówce (dalej: "Zamawiający") prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej "Pzp", postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ...


Aktualności

Video

Publikacje