· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych

»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj

Diariusz Orzeczeń SądowychTs 314/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2015-12-31

Skarga konstytucyjna R.K. w sprawie zgodności: art. 52 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,, postanawia, odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.


V KZ 65/16 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2017-02-15

Zaskarżonym zarządzeniem upoważniony sędzia Sądu Okręgowego w J. odmówił na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 530 § 2 k.p.k. przyjęcia wniosku skazanego B.C. o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 7 października 2016 r., w sprawie VI Ka .../16. Na uzasadnienie podniesiono, iż wniosek ...


II AKz 107/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2016-12-31

.Ustalenia jakie zawiera wyrok udzielający zezwolenia na dobrowolne poddanie sięodpowiedzialności (art. 148 § 5 k.k.s.) kreuje to orzeczenie, jako rozstrzygające co do odpowiedzialności karnej oskarżonego na równi z wyrokiem skazującym. Stąd postępowanie karne-skarbowe zakończone takim wyrokiem podlega wznowieniu na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 56 ...


II SA/Lu 996/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-17

Sprawa ze skargi M. M. na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia [...]września 2012 r., nr [...] w sprawie uchwalenia i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy [...] 1. stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa w części dotyczącej działki skarżącego nr ewid. [...] położonej w miejscowości [...]; 2. zasądza od Rady Miejskiej w [...] na rzecz M. M. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


XVII AmC 1198/16 - Orzeczenie SOKiK z 2016-12-19

'Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy, a także za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy od przewoźnika'


KIO/UZP 58/17 - Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2017-12-31

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój, prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń i wyposażenia dla Szpitala im. dr. ]. Dietla w Krynicy-Zdroju w ramach zadania Rozbudowa ...


Aktualności

Video

Publikacje