· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

ELSA Day.


    ELSA Day to projekt, który od lat ma na celu zaznajomienie studentów prawa
z działalnością stowarzyszenia, jednak obecnie nabrał on nowego charakteru, gdyż
przyświeca mu jeden, wspólny dla wszystkich grup narodowych cel – szerzenie wiedzy
o prawach człowieka. Jest to bowiem jeden z programów wiodących, na których
opiera się działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, co najpełniej
objawia się w głównym haśle przyświecającym ELSA „Sprawiedliwy świat, w którym
szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturow ą”.
    Panel dyskusyjny „Prawa cz łowieka na Bliskim i Dalekim Wschodzie – pomiędzy
uniwersalizmem a regionalizmem” ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień
związanych z problematyką łamania praw człowieka na Bliskim i Dalekim Wschodzie,
a także zainicjowanie społecznej dysputy dotyczącej uniwersalizmu praw człowieka.
Czy możliwe jest stworzenie jednolitego, ponadnarodowego systemu ochrony praw
człowieka w drodze zawierania umów międzynarodowych, konwencji, a także
przyjmowania deklaracji?
    W jaki sposób członkowie społeczności międzynarodowej stosują systemy sankcji
wobec państw nagminnie łamiących prawa człowieka, których postanowienia w tym
zakresie mają charakter czysto deklaratoryjny?
Czy postulat ochrony praw człowieka nie ma żadnego zastosowania wobec państw,
niebędących stronami umów międzynarodowych ani członkami międzynarodowych
organizacji, którym przyświeca idea humanitaryzmu?
    Czy próba budowania uniwersalnych zasad ma szansę powodzenia w zderzeniu
z regionalizmem, przejawiającym się w sferze kulturowej i religijnej?
    Takie pytania zostaną postawione ekspertom z zakresu praw człowieka, a także
znawcom kultury bliskowschodniej i dalekowschodniej, co umożliwi spojrzenie na
omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.
Z wyrazami szacunku,
Patrycja Łukasiewicz
Koordynator Konferencji
Tagi: prawa człowieka, prawo międzynarodowe
Autor: Patrycja Łukaszewicz
Data: 07 luty 2014