· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pomoc prawna dla osób niepełnosprawnych

                          

    Osoby niewidome lub niedosłyszące czy nieme powinny liczyć na szczególną ochronę w postępowaniu sądowym. Powinny mieć zagwarantowane takie przywileje, jak m.in. dostęp do tłumacza i bezpłatnej pomocy prawnej. Takie wnioski płyną ze sprawy rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy (sygn. I UK 293/10)

    Sędziowie powinni dochować najwyższej staranności, gdy staje przed nim osoba o ograniczonej możliwości obrony ze względu na stan swojego zdrowia. Wyrok SN stanowi wyjątek od zasady bezstronności i zakazu ingerencji w przebieg procesu. W przytoczonej sprawie głuchoniema i niedowidząca szwaczka starała się o przyznanie renty. Jako powód swego żądania podawała całkowitą niezdolność do pracy. Na przeciwnym stanowisku stał ZUS, który odmówił podniesienia świadczenia. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wnioskodawczyni była tylko częściowo niezdolna do wykonywania pracy.

    Gdy sprawa znalazła się na wokandzie, wnioskodawczyni wystąpiła o udział w rozprawie tłumacza z języka migowego. Sędziowie uznali jednak, że taka osoba nie jest potrzebna. Szwaczka przegrała sprawę w pierwszej instancji – sąd całkowicie oddalił jej żądanie na podstawie opinii biegłych powołanych w sprawie.  Sąd II instancji (apelacyjny) utrzymał wyrok w mocy, ale przyznał prawo do tłumacza, który został opłacony w całości przez Sąd.

    Prawnik powódki zdecydował się wystąpić ze skargą kasacyjną stwierdzająca nieważność rozstrzygnięcia Sądu I instancji. W skardze zwrócił uwagę, że on sam, na co dzień, ma problem z porozumiewaniem się z powódką.

    Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną i uznał, że sprawa powinna zostać ponownie rozpatrzona. Sędziowie zauważyli, że zgodnie z art. 5 KPC osoba występująca bez pełnomocnika powinna zostać pouczona o możliwości przyznania jej bezpłatnej pomocy prawnej. Ponadto zgodnie z art. 271 § 2 KPC sąd ma obowiązek umożliwić stronie dostęp do tłumacza dla osób niemych i głuchych (art. 271§ 2  Niemi i głusi składają zeznania na piśmie lub przy pomocy biegłego).

    Co więcej SN podważył opinię Sądów niższych instancji, które uznały, że szwaczka, która niedowidzi jest częściowa zdolna do pracy. Zdaniem sędziów w zawodzie wymagającym precyzji może to być zbyt duża przeszkoda, by móc wypełniać zadania związane z pracą.
Tagi: bezpłatna pomoc prawna, niepełnosprawny, pełnomocnik prawny, skarga kasacyjna
Autor: K.CH.
Data: 28 kwietnia 2011