· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

PRAWO AUTORSKIE IT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - warsztaty

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki praw autorskich w ramach przedsięwzięć IT realizowanych w reżimie zamówień publicznych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe problemy związane z regulacjami prawnoautorskimi w umowach PZP, w tym nabywaniem majątkowych praw autorskich (ew. udziałów w takich prawach), licencji, a także urządzeń lub sprzętu z zainstalowanym oprogramowaniem komputerowym (firmware). Poszczególne, omawiane w tracie szkolenia problemy prawne zostaną zilustrowane odpowiednimi przykładami pozwalającymi lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Na koniec szkolenia przewidziane zostało ponadto wspólne omówienie studium przypadku, którego celem jest podjęcie próby zastosowania w praktyce wiedzy nabytej przez uczestników w trakcie szkolenia.

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznają Państwo:

- zasady poprawnego formułowania wymagań w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do nabywania praw autorskich lub uprawnień licencyjnych,

- warianty prawnoautorskich regulacji w umowach IT zawieranych w reżimie PZP i wynikające z ich przyjęcia skutki prawne (wady i zalety poszczególnych rozwiązań),

- modele prawne umożliwiające korzystanie z licencjonowanego oprogramowania w grupach podmiotów powiązanych i ich uwarunkowania prawne (prawo autorskie, PZP, wybrane aspekty podatkowe),

- zasady kwalifikowania umów prawnoautorskich z punktu widzenia prawa zamówień publicznych oraz specyficzne dla PZP ograniczenia w możliwości ich swobodnego kształtowania,

- wpływ przyjęcia określonych rozwiązań w zakresie praw autorskich na możliwość dokonywania zamówień „z wolnej ręki”

- problematykę outsourcingu w trybie 136 PZP w odniesieniu do prawnoautorskich umów IT.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

- dyrektorów IT zamawiających zobowiązanych do stosowania regulacji PZP,

- dyrektorów oraz pracowników wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięć IT,

- pracowników zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie SIWZ na projekty informatyczne,

- pracowników odpowiedzialnych za nabywanie i zarządzenie oprogramowaniem komputerowym, sprzętem IT oraz usługami informatycznymi,

- radców prawnych i prawników wewnętrznych zamawiających podlegających PZP oraz firm wykonawczych IT ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

 

Program i prowadzenie:

Michał Barta, radca prawny, dr Wojciech Kaliński, radca prawny, Barta & Kaliński, Kancelaria Radców Prawnych

 

Program:

 

10:00    Umowy prawno-autorskie – wprowadzenie

- Między przeniesieniem praw a licencją – różnice konstrukcyjne;

- Nabycie praw autorskich i udziału w prawach;

- modele licencyjne (np. per user/on site/EULA, clickwrap licence/ shrink-wrap license);

- zastosowanie standardowych "ogólnych warunków licencji" (problem związania OWL, modyfikacje OWL w umowie licencji);

- SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania - kiedy i jak możliwy;

- Kiedy oprogramowanie to wartość niematerialna i prawna, a kiedy nie:

- Licencje, ale czy wszystkie

- Sublicencje

- Dystrybutor a WNiP

- Model SaaS a art. 75 ust 1 pr. Aut.

 

11:15    Przerwa na kawę

 

11:30    Problematyka styku prawa autorskiego i zamówień publicznych

- Umowy prawno-autorskie a umowy w sprawach zamówień publicznych;

- Kwestia kwalifikowania umów prawno-autorskich w PZP;

- Wytyczne UZP w sprawie zamówień na systemy informatyczne:

- Rozwiązania prawno-autorskie zalecane w wytycznych,

- Zagrożenia związane ze stosowaniem wytycznych,

- Ograniczenia prawne wynikające z wytycznych a możliwe rozwiązania prawno-autorskie.

- Umowy prawno-autorskie a outsourcing w trybie 136 pzp

 

13:00    Przerwa na lunch

 

13.30    Zamówienia z wolnej ręki

- Wyłączny wykonawca jako przesłanka zamówienia z wolnej ręki;

- Rozwiązania i konstrukcje prawno-autorskie a możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

 

14:15    Licencjonowanie w podmiotach powiązanych, roll-out’y a PZP

- Licencjonowanie / udostępnianie oprogramowania w grupach kapitałowych i podmiotach powiązanych - aspekty prawno-autorskie, cywilnoprawne, zamówieniowo-publiczne i podatkowe:

- model sublicencyjny

- model pośrednictwa

- "odsprzedaż" uprawnień

- możliwość korzystania z oprogramowania w ramach podmiotów powiązanych i grup kapitałowych

- dodatkowe aspekty prawe

- Roll-out'y wdrożeń a prawo autorskie i prawo zamówień publicznych.

 

15:00    Przerwa na kawę

 

15:15    Umowy w sprawach zamówień publicznych – specyficzne ograniczenia swobody umów

- Możliwości konstruowania umów prawno-autorskich w PZP;

- Zmiany warunków licencyjnych a zmiany umów w PZP.

 

15.45    Studium przypadku – praktyczne zastosowanie konstrukcji prawnoautorskich w PZP

 

16:30    Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 23 marca 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

960 zł + 23% VAT 

 

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

 http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/pazp/formularz_cc.php   

 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78
Tagi: prawo autorskie, PZP, warsztaty, zamówienia publiczne
Autor: red.
Data: 15 luty 2016