· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej

 

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 maja 2007r. w sprawie III CZP 150/2006, na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 16 listopada 2006 r.: "Czy podatek od towarów i usług VAT jest elementem odszkodowania w przypadku ustalenia jego wysokości wyłącznie według cen części zamiennych i usług niezbędnych do dokonania naprawy (tj. na podstawie metody kosztorysowej)?"  podjął uchwałę o następującej treści: „Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007r. w sprawie III CZP 150/2006).

       Przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne dotyczy kwestii ustalenia wysokości odszkodowania należnego ubezpieczonemu, gdy rozmiar tego odszkodowania jest ustalony na podstawie tzw. metody kosztorysowej, tj. według cen części zamiennych i usług niezbędnych do dokonania naprawy zniszczonej lub uszkodzonej rzeczy (pojazdu mechanicznego). Chodzi o to, czy podatek od towarów i usług VAT powinien być uwzględniony przy określeniu rozmiaru takiego odszkodowania.

    W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i wystąpienia szkody w związku z ruchem pojazdu, odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Oznacza to konieczność stosowania odpowiednich, ogólnych reguł przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego przy ustaleniu szkody i odszkodowania przysługującego poszkodowanemu od ubezpieczyciela (art. 824 § 1 k.c.). Ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawienia szkody jedynie w wyniku wypłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (art. 363 § 2 k.c.). Wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego będzie zatem ustalona według cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy rzeczy z daty ustalenia odszkodowania.

    Jeżeli cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, a w cenie tej uwzględnia się także podatek od towarów i usług, to miernikiem wysokości odszkodowania ustalonego według cen kosztów naprawy będzie tak określona cena naprawy pojazdu obejmująca podatek VAT.

   Z przedstawionych względów należy stwierdzić, że w zakresie tzw. kosztorysowej metody ustalania wysokości szkody komunikacyjnej, nie ma usprawiedliwionych podstaw do odstępowania od utrwalonego już w judykaturze Sądu Najwyższego stanowiska, zgodnie z którym odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia lub uszkodzenia samochodu nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w cenie nabycia rzeczy lub usługi w zakresie, w jakim poszkodowany mógłby obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy lub usługi.

    Cytowane powyżej stanowisko Sadu Najwyższego dotyczy wprawdzie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC), jednakże praktyka ubezpieczycieli  pomniejszania odszkodowania z tytułu AC o podatek VAT została także uznana za niedozwoloną przez Sad Ochrony Konsumentów w Warszawie, co otwiera poszkodowanym drogę do dochodzenia przed sądem odszkodowania w pełnym zakresie.

 

 

 

 
Tagi: Kodeks cywilny, odszkodowanie, podatek VAT, poszkodowany, Sąd Najwyższy, szkoda komunikacyjna, ubezpieczyciel
Autor: Jędrzej Miniecki - adwokat
Data: 03 października 2011