· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Waloryzacja świadczeń z umów ubezpieczenia zaopatrzenia dzi

 

    Przedmiotem waloryzacji jest określone sumą pieniężną świadczenie pieniężne będące przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania. Jeśli więc zdarzeniem będącym źródłem powstania zobowiązania jest umowa, w której, w dacie jej zawarcia, ustalono wysokość świadczenia pieniężnego, to wysokość tego świadczenia może być zmieniona przez sąd dokonujący waloryzacji, oczywiście w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 358 § 3 k.c. ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.02.2003r. w sprawie II CKN 1/01

    Jednym ze świadczeń podlegających waloryzacji sądowej jest świadczenie wynikające z polis zaopatrzenia dzieci, potocznie zwanych polisami posagowymi. Polisy posagowe dla dzieci miały w swoim założenia, a także w przekonaniu tych, którzy je zakładali i opłacali składki, ułatwić ich pociechom start w dorosłe życie. Agenci ubezpieczeniowi PZU trafiając do szczęśliwych rodziców nowonarodzonych pociech zapewniali, że zakupienie polisy posagowe pozwolą w przyszłości uzyskać świadczenie o wartości mieszkania. Stało się jednak inaczej. Mająca miejsce inflacja na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowała, że oczekiwania wielkich pieniędzy stały się nierealne. Wyliczone i urealnione przez PZU świadczenia oferowane uposażonym w jednej setnej nie wystarczały na pokrycie kosztów zakupu najmniejszego mieszkania, o którym mówił wówczas agent ubezpieczeniowy.

    Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował się waloryzacją świadczeń w tym także waloryzacją świadczeń z ubezpieczeń osobowych. W cytowanym powyżej wyroku Sąd Najwyższy z pełną konsekwencją i stałością orzecznictwa w tej materii podkreślił, że „istota waloryzacji, także dokonywanej przez sąd, oznacza przywrócenie świadczeniom wynikającym ze zobowiązań pieniężnych ich pierwotnej wartości. Nie budzi też wątpliwości utrwalone już stanowisko judykatury, aprobowane w piśmiennictwie, że wysokość nominalnej sumy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci może być zmieniona na podstawie art. 358 § 3 k.c. Prawidłowa wykładnia art. 358 § 3 k.c. w związku z § 1 tego artykułu musi prowadzić do wniosku, że przedmiotem waloryzacji jest określone sumą pieniężną świadczenie pieniężne będące przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania. Jeśli więc zdarzeniem będącym źródłem powstania zobowiązania jest umowa, w której, w dacie jej zawarcia, ustalono wysokość świadczenia pieniężnego, to wysokość tego świadczenia może być zmieniona przez sąd dokonujący waloryzacji. Umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci były zawierane najczęściej na okres 15 do 25 lat. Polisa - w swojej treści określała sumę ubezpieczenia, która przez okres ubezpieczenia miała poprzez urealnienie wzrastać o określony procent w każdym roku, co dawało na koniec okresu ubezpieczenia kwotę posagową, będącą  należnym z tej polisy świadczeniem. Sąd Najwyższy przyjął, że waloryzacji sądowej podlega nie tylko sama suma ubezpieczenia, ale suma ubezpieczenia powiększona o coroczny wskaźnik urealnienia. Zważywszy, że na skutek wzrostu sumy ubezpieczenia o coroczny wskaźnik kilku czy też kilkunastoprocentowy należne świadczenie wielokrotnie przewyższa swoją wartością sumę ubezpieczenia, to i uzyskane świadczenie po waloryzacji sądowej też jest wielokrotnie wyższe od tego, które proponuje PZU w posagu.

 

 

 
Tagi: polisa, polisa posagowa, Sąd Najwyższy, świadczenia pieniężne, waloryzacja, wykładnia
Autor: Adwokat Jędrzej Miniecki
Data: 14 października 2011