· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Prawo do przejęcia najmu tylko dla heteroseksualnych


    Precedensowy wyrok został wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny, zgodnie z normami którego śmierć najmodawcy kreuje uprawnienie dla osoby, z która pozostaje w faktycznym pożyciu ze zmarłym do wstąpienia w ten sam stosunek, na identycznych zasadach. Mokotowski sąd uznał, że związek homoseksualny nie jest faktycznym wspólnym pożyciem. W sprawie czynny udział brała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która uznała wyrok za dyskryminujący.

    Sąd rejonowy badając definicję wspólnego pożycia uznał, że jest to wyłącznie związek kobiety z mężczyzną. Jako podstawę do takiej wykładni sędzia badający powództwo uznał dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. SN uznał, że faktyczne jest pożyciem zbliżonym do małżeńskiego, a te zgodnie z Konstytucją RP jest związkiem kobiety i mężczyzny. Sąd uznał też, że nie ma wyroków sądów wyższego szczebla, które przemawiałyby za innym pojmowaniem wspólnego pożycia. „Analiza orzecznictwa SN pozwala na wniosek, że intencją ustawodawcy była chęć wyraźnego ograniczenia kręgu osób, którym przysługuje prawo wstąpienia w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy“ - uznał sąd.

     HFPC, która brała udział w postępowaniu na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego jako „organizacja społeczna do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli“. Fundacja podała informację na swej stronie www, że Sąd nie przeprowadził całościowej analizy. Wynika to, z faktu, że pominął w swych dociekaniach orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w głośnej sprawie "Kozak przeciwko Polsce", o zbadanie którego wystąpiła HFPC i pełnomocnik powoda.

   Jak podaje dziennik gazeta prawna  W 2010 r. ETPCz orzekł, że brak możliwości dziedziczenia przez partnerów homoseksualnych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał badał sprawę Piotra Kozaka, domagającego się prawa do dziedziczenia mieszkania komunalnego po zmarłym partnerze - władze Szczecina nie przyznały mu takiego prawa, nakazując eksmisję. Skierowały też sprawę do sądu. Ten uznał, że mężczyzna nie ma prawa do tego mieszkania, gdyż przysługiwałoby ono jedynie parom heteroseksualnym, żyjącym w konkubinacie. Trybunał uznał, że Polska naruszyła dwa artykuły Konwencji dotyczące zakazu dyskryminacji oraz poszanowania prawa do życia rodzinnego. Nie przyznał jednak skarżącemu odszkodowania, oceniając, że stwierdzenie naruszenia Konwencji jest wystarczającą rekompensatą. 

   Wyrok nie jest prawomocny, a pełnomocnik powoda zapowiedział odwołanie do II instancji.
Tagi: dyskryminacja, dziedziczenie, konkubinat, pełnomocnik prawny, prawo najmu, Sąd Najwyższy, wyrok
Autor: K.CH.
Data: 19 października 2011