· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Delikatna liberalizacja polityki narkotykowej

 

     9 grudnia 2011 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Najważniejszą zmianą w ustawie będzie wprowadzenie fakultatywności karania za posiadanie narkotyków. Oznacza to, że osoba która posiada mała ilość narkotyków może nie być karana.

    Ratio legis ustawy argumentowane jest m.in. badaniami nad handlem narkotykami. W badaniach prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w krakowskich sądach stwierdzono, że 70% wszystkich spraw o posiadanie narkotyków dotyczyło dawek do 1 grama.

    Ustawa nie legalizuje narkotyków lecz wprowadza możliwość odstąpienia od karania sprawcy przez umorzenie toczącego się śledztwa. Decyzja o losie „narkomana“ zostanie przekazana w ręce prokuratora lub sędziego.

    Zmiana w sytuacji prawnej osoby ujętej prezentuje się następująco: dotąd osoba złapana z narkotykami musiała odpowiadać za przestępstwo, chyba że sąd zdecydował o niskiej szkodliwości czynu. Najczęściej sprawy za posiadanie małej ilości kończyły się wyrokiem w zawieszeniu. Obecne brzmienie przepisu jedynie podkreśla możliwość umorzenia postępowania oraz wprowadza szersze pole  dla decyzji prokuratora: art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeśli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na  okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

                                 Ilość nieznaczna – pojęcie nieostre

  Najwięcej krytyki związanej z nowelizacją przysparza zastosowanie nieostrego pojęcia "nieznaczna ilość". Ustawodawca nie wprowadził żadnych norm technicznych regulujących to pojęcie. Zatem pozycja podejrzanego, a następnie oskarżonego będzie zależała jedynie od uznania organów ścigania oraz władzy sądowniczej.

   Polski ustawodawca jest za tę niedoskonałość prawną krytykowany ponieważ kraje, które mają podobną ustawę wprowadziły odpowiednie tabele, które przypisują wagę do narkotyku. Obecnie sytuacja powoduje destabilizacje prawa oraz nie prowadzi do budowy zaufania u obywateli do prawa i wymiaru ścigania. Nowelizacja jest czasem oskarżana również o tworzenie sytuacji sprzyjających korupcji – szczególnie na szczeblu prokuratorskim.

                                    Nie do więzienia, ale na terapie

    Ustawa nakłada na prokuratury i sądy obowiązek zbierania danych na temat sprawców przestępstw, dzięki któremu nastąpi lepsze rozpoznanie osób uzależnionych tak, aby można było stosować wobec nich metody profilaktyczne i lecznicze zamiast karania.
Tagi: legalizacja, narkomania, przestępstwo, substancje psychotropowe, umorzenie
Autor: K.CH.
Data: 22 listopada 2011