· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

ETS: Zbyt mały dostęp do informacji publicznych w Polsce

 


Wyrok oznaczony sygnaturą C 362/10 został zainicjowany w 2008 roku przez Komisje Europejską skargą na niewykonanie zobowiązań traktatowych przez dokonanie błędnej i niekompletnej implementacji prawa UE do porządku krajowego.

    Głównym przedmiotem sprawy było niezapewnienie możliwości ponownego wykorzystania informacji publicznej. Dodatkowo ETS uznał, że polskie władze prawodawcze nie unormowały kwestii ewentualnych licencji na przetwarzanie dokumentów publicznych.

    Zdaniem ETS obecny stan prawny ogranicza możliwość rozwoju gospodarczego i zmniejszania bezrobocia. Co więcej brak ram prawnych, które regulowałaby kwestie dostępu i przetwarzania informacji publicznej godzi w cel, jakim jest równy i niedyskryminacyjny dostęp do informacji. Sędziowie zauważyli, że niektóre podmioty mają ułatwiony dostęp do informacji, zaś inne mają ograniczone prawa. Szczególna nierówność pojawia się na granicy między sektorem prywatnym, a publicznym świadczącym usługi komercjalne. Tymczasem dyrektywa o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej nakłada na podmioty sektora publicznego, działającego w sferze działalności komercyjnej, obowiązek ponoszenia takich samych opłat, które są wymagane od podmiotów prywatnych.

    Polski rząd pomimo wielokrotnych wezwań KE do uzupełnienia odpowiednich aktów prawnych nie dokonał całościowej transpozycji dyrektywy. Głównym argumentem polskiego pełnomocnika była klauzula generalna zawarta w Konstytucji, zgodnie z którą każdy podmiot ma dostęp do informacji publicznej. Co więcej ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz KPA, ani żadna inna ustawa nie reglamentują ogólnych zasad dostępu i prawa do przetwarzania dokumentów publicznych.

    W uzasadnieniu do wyroku, w części pt. argumentacja stron, znajduję się stanowisko polskiego pełnomocnika: „(...)każdy, kto uzyskał dostęp do informacji sektora publicznego w Polsce, uzyskuje w sposób automatyczny i niezbywalny nieograniczone prawo do ich swobodnego ponownego wykorzystywania.“

    Wyrok jest prawomocny i niezaskarżalny. W przypadku nie dostosowania prawa krajowego do wymogów UE, Komisja Europejska może złożyć wniosek o nałożenie kary finansowej na Polskę.

 

 
Tagi: ETS, informacja publiczna, sygnatura, wyrok
Autor: K.CH.
Data: 23 listopada 2011