· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Sprawozdanie z konferencji w Łodzi -cd

Drugi panel otworzyła dr Ewa Staszewska (WPiA UŁ) wystąpieniem zatytułowanym „Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych a zakaz dyskryminacji”. Problemem kryteriów selekcyjnych do służby cywilnej w kontekście zasady równego dostępu do stanowisk urzędniczych zajęła się mgr Ewa Kotecka – doktorantka na WPiA posiadająca doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Interesujący temat podjęła mgr Anna Piszczek (WPiA UŁ) starając się udowodnić, że także telepracownik może być dyskryminowany. Mgr Izabela Florczak (WPiA UŁ) przedstawiła jedno z najczęściej poruszanych zagadnień na obecnym rynku pracy - „Równe traktowanie w zatrudnieniu cywilnoprawnym”. Niemniej popularny temat debat społecznych starała się rozwiązać mgr Katarzyna Agaciak (WPiA UŁ) przedstawiając swój punkt widzenia w referacie „Zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet". Podczas dyskusji padło pytanie: czy sam fakt zatrudnienia cywilnoprawnego może być uznany za dyskryminację? Po kilkuminutowej debacie na ten temat odniesiono się także do problemu równego wynagradzania.  

III PANEL

Trzeci panel miał charakter międzynarodowy i komparatystyczny bowiem głos zabrali w nim przedstawiciele nauk prawnych z USA i Niemiec a także prelegenci przedstawiający problematykę dyskryminacji w nieco szerszym kontekście. Pierwszy głos zabrał prof. Charlres Szymański (Uniwersytet Vytautas Magnus; Profesor Wydziału Prawa Michigan State University), który przedstawił ogólny zarys ustawodawstwa antydyskryminacyjnego w USA. Prof. Dirk Ehlers (Kierownik Instytutu Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa Westfälische Wilhelms-Universität Münster) zaprezentował z kolei jak w tym względzie wygląda sytuacja w Niemczech. Problematyką dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej omówiła mgr Aneta Tyc (WPiA UŁ) natomiast referat zatytułowany „Problem ofiary hipotetycznej w sprawach o dyskryminację” omówiła dr Tatiana Wrocławska (WPiA UŁ). Panel zakończyła bardzo ciekawa prezentacja mgra Tomasz Banysia (WPiA UŁ) dotycząca egzotycznej tematyki dyskryminacji w prawie japońskim. W panelu dyskusyjnym gradem merytorycznych pytań został zasypany prof. Charles Szymański, który podzielił się swoją rozległą wiedzą na temat prawa amerykańskiego i udzielił bardzo ciekawych odpowiedzi.

IV PANEL

Ostatni panel to przede wszystkim spojrzenie na problem dyskryminacji okiem praktyków oraz przedstawicieli nauk pozaprawnych. Bogna Stawicka (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania) mówiła o cały czas aktualnym problemie nierównych płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach przytaczając szereg różnych statystyk. Dr Julita Czernecka (WES UŁ) przedstawiła wyniki niedawno przeprowadzonych badań próbując nakreślić sytuację młodych matek na rynku pracy. Na koniec wystąpił Kamil Kałużny z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi opisując wybrane stany faktyczne spraw napływających do inspektoratu. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie przedstawicielki nauk socjologicznych dr Czerneckiej co zaowocowało szeregiem pytań do prelegentki.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: dyskryminacja, orzecznictwo sądowe, prawo pracy, radcy prawni
Autor: Tomasz Piotrowski
Data: 06 kwietnia 2012