· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wizyty PAK-i w uczelniach wyższych

               Akty prawne regulujące zasady wizytowania uczelni wyższych

                        przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

 

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 144, poz. 1048, z późn. zm.),

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166,

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 r, w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni (Dz. U. Nr 69, poz. 459), 

 

rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634),

 

rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385),

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048),

 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838),

 

rozporządzeniu Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 20GB , w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanym absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 11, poz. 6l),

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomów wydawanych przez uczelnię (Dz. U. Nr 182, poz. 1881),

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004, z późno zm.),

 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn.  zm.),

 

Statut Państwowej Komisji Akredytacyjnej l dnia 13 października z późn. Zm.,

 

Uchwała Nr 828/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 listopada2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego,

 

Uchwała Nr 219/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia,

 

Uchwała Nr 217/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny formalno-prawnych aspektów kształcenia,

 

Uchwała Nr 218/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich,

 

Uchwała Nr 201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca

2007 r. w sprawie kryterlów oceny bazy dydaktycznej,

 

Uchwała Nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007

w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów,

 

Uchwała Nr 95/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007

w sprawie kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania,

 

Uchwała Nr 1043/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 października 2004

w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji, z późn. zm.

 

Autor: SA
Data: 20 października 2010