· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przełomowe zmiany w procedurze cywilnej

            3 maja wchodzą w życie zmiany dotyczące ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego pracowała nad wprowadzonymi zmianami 5 lat. W sumie znowelizowanych zostanie ponad 150 przepisów, w tym normy regulujące zasady prowadzenia rozpraw, diametralnej zmianie ulegnie pozycja sędziego i jego wpływ na prowadzenie sprawy.

            Najważniejsze zmiany wprowadzane ustawą z 16 września 2011 roku (dz.u. nr 233 poz. 1381) obejmują:

  • Likwidacje odrębnej procedury w sprawach gospodarczych – sprawy dotyczące przedsiębiorców będą rozstrzygane w trybie klasycznej procedury cywilnej. Znikną specjalne wymogi stawiane przedsiębiorcom jak np. prekluzja dowodowa – obowiązek zgłoszenia wszystkich dowodów w pozwie i odpowiedzi pod rygorem nieważności, a przedsiębiorcy będą traktowani w ten sam sposób co obywatele. Od 3 maja przestają obowiązywać art. 479(1)-479(78)
  • Zmiany dotyczące egzekucji z lokalu – zgodnie z treścią art. 1046 par.7, jeżeli z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie 
    z innych lokali w budynku, jak również gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego, pomieszczeniem tymczasowym może być noclegownia lub schronisko.
  • Zmiana pozycji sędziego – sędziowie wraz z nowelizacją staną się rzeczywistymi gospodarzami procesu cywilnego. Będą mieli możliwość wyznaczania dat kierowania pism, będą mogli odrzucać pisma procesowe stron złożone w czasie rozprawy. Sędziowie będą mogli również zarządzić spotkanie ze stronami na posiedzeniach niejawnych. Na sędziach będzie ciążył obowiązek wyznaczeniea kwestii spornych przed zapoznaniem się z materiałem dowodowym podczas rozprawy. Nowelizacja przewiduje zdecydowanie większe zaangażowanie sędziego w pouczanie stron, których nie reprezentuje profesjonalny pełnomocnik.
  • Zmniejszenie wymogów formalnych stawianych pismom procesowym – ustawodawca w uzasadnieniu wyraził zdanie, że celem nowelizacje jest spowodowanie ułatwień w stosowaniu prawa proceduralnego, nawet przez zwyczajnego obywatela. Jako przykład takich podaje możliwość adresowania apelacji zarówno do sądu I i II instancji, do 3 maja pismo złożone do sądu II instancji było uznane za nieważne, a osoba odwołująca się od wyroku mogła stracić termin.
  • Wraz z nowelizacja KPC zmieniają się wzory niektórych pism procesowych (Dz.Urz. z 25 kwietnia, poz. 450)Tagi: apelacje, KPC, pełnomocnik, proces cywilny, sędziowie
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 02 maja 2012