· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Oferty w przetargach powinny być jawne

    Co do zasady, działania polegające na utajnianiu, utrudnianiu dostępu czy publikacji jedynie części oferty stanowią naruszenie prawa. Zatajenie informacji związanych z przetargiem w tym składanych ofert może skutkować nieważnością wyboru ofert. W rezultacie postępowanie przetargowe, podczas którego nastąpiło uchybienie, powinno być powtórzone, co najmniej w części dotyczącej wyboru zwycięskiej oferty.

     Zgodnie z art.8 ust.3 Prawa zamówień publicznych zakazane jest ujawnianie przez organizatora przetargu informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa. Zakaz dotyczy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zaufania ich poufności. Według dorobku doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego zamawiający decyduje o zakresie zaklasyfikowania konkretnych informacji jako tajemnicy, a dopuszczenia innych do publicznej wiadomości. Ponadto utajnienie jest uzależnione od okoliczności towarzyszącym postępowaniu przetargowemu, a nie od wniosku oferenta.

     Na podobnym stanowisku stanęła KIO. W uzasadnieniu podając, że jedną z podstawowych cech zamówień publicznych jest jego transparentność, a zastrzeżenie tajemnicy nie może być podejmowane w celu nieudostępniania informacji innym wykonawcom i uniemożliwienia weryfikacji spełnienia warunków udziału w przetargu.

     W sprawie oznaczonej sygn. KIO 776/12, ZUS naruszył prawo zamówień publicznych. Dokonał tego nie ujawniając np. wykazu usług złożonych w ofercie i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień przez przedsiębiorców. ZUS zaklasyfikował informacje związane z ofertą jako tajemnice przedsiębiorstw, na wniosek trzech niezależnych spółek zajmujących m.in. usługami informatycznymi. Startująca w przetargu spółka akcyjna Comarch została pozbawiona prawa przejrzenia wybranych części ofert oraz złożonych załączników. Spółka odwołała się do KIO, który orzekł na korzyść spółki. Przetarg odbywał się w trybie nieograniczonym.

    Sygnatura: KIO 776/12




Tagi: KIO, oferta, przetarg, Sąd Najwyższy, spółka akcyjna, zamówienia publiczne
Autor: K.CH.
Data: 09 czerwca 2012