· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przedsiębiorco - obniż podatki od prowadzonego biznesu !

 

    W dniu 11 maja 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, w której wyjaśnił wątpliwości dotyczące  opodatkowania dochodów akcjonariuszy SKA (Spółek Komandytowo Akcyjnych).

    Początkowo głównym powodem zainteresowania SKA było niekorzystne i rozbieżne stanowisko Ministra Finansów dot. zasad opodatkowania akcjonariuszy SKA. W większości interpretacji indywidualnych  minister uważał, że akcjonariusze powinni płacić bieżące zaliczki na podatek, ponieważ mają status wspólnika spółki osobowej.

    Podatnicy się nie zgadzali z ową interpretacją  i składali skargi do sądów, uzasadniając, że akcjonariusz nie może w swej specyfice odprowadzać podatku od dochodów generowanych przez spółkę tak jak robi to komplementariusz. W związku z powyższym przychód akcjonariusza powinien być opodatkowany raz w dacie otrzymania dywidendy wypłaconej przez spółkę.

    Przychylnie do powyższej argumentacji ustosunkowały się sądy administracyjne, które uchylały interpretacje indywidualne ministra. Wyroki w takich sprawach zapadały w licznych sądach wojewódzkich:  I SA/Bd 401/12, I SA/Gl 452/12, I SA/Kr 368/12.

     Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny  przyjął uchwałę z dn. 16 stycznia 2012 r. Sygn. II FPS 1/11,  mającą rozstrzygnąć spory. 

     Stanowisko NSA podzielił w końcu Minister Finansów i 11 maja 2012 r. (DD5/033/1/12/KSM/DD-125) i wydał interpretację ogólną, która powinna zapewnić jednolite stosowania prawa przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. 

     Interpretacja podziela pogląd wyrażany przez sądownictwo administracyjne i stwierdza, że dopiero „(…) z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień wypłaty dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą (stosownie do art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych )  połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”.

     Podsumowując – fiskus przyznał, że  założenie spółki komandytowo akcyjnej pozwala  zapłacić podatek niższy i później – dopiero wtedy, gdy otrzyma się dywidendę. 

     Jest więc różowo. A gdzie kolce? Jak przypominają specjaliści - SKA pozwalała na bezpodatkowe podwyższenie wartości amortyzacyjnej aktywów, takich jak  znaki towarowe czy nieruchomości. Nowa interpretacja może spowodować jednak, że operacja taka będzie możliwa tylko do końca roku. Zatem jeśli chcesz poprawić wartości księgowe aktywów – nie zwlekaj, zostały tylko cztery miesiące.
Tagi: akcjonariusz, dywidenda, fiskus, Minister Finansów, NSA, spółka akcyjna, spółka komandytowa
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 11 sierpnia 2012