· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Likwidacja spółki jawnej oznacza koniec prokury

              Likwidacja spółki jawnej oznacza koniec prokury

   Rozwiązanie spółki jawnej skutkuje ex lege zaprzestaniem obowiązywania stosunku prokury. Artykuł 58 kodeksu spółek handlowych zawiera katalog zamknięty przyczyn, które powodują rozwiązanie spółki jawnej. Są to takie powody jak:
      - wynikające z umowy powołania spółki jawnej
      - jednomyślna uchwała wszytkich wspólników
      - ogłoszenie upadłości spółki
      - wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela spółki
      - prawomocne orzeczenie sądu
    Wystąpienie którejkolwiek z wyżej opisanych przesłanek oznacza obowiązek ogłoszenia likwidacji spółki, chyba że umowa spółki zawiera inne postanowienia (np. obowiązek sprzedaży jednostki organizacyjnej - przedsięiorstwa w całości).
Rozwiązanie spółki i uwzględnienie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym skutkuje automatyczną  terminacją stosunku prokury. Ustawodawca nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku zgłaszanie tej informacji do KRS. Natomiast sam prokurent ma obowiąziek zaprzestać swojej działalności z chwilą wpisania wniosku o likwidacji do KRS.
    Jeżeli osoba, która została upoważniona do prokury nadal będzie występować w tym charakterze, będzie odpowiadała całym swym majątkiem za zaciągnięte zobowiązania oraz za szkodę, którą wyrządziłą osobom trzecim - falsus procurator - takie regulacje zawiera kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych.
    Już w czasie prowadzenia likwidacji wspólnicy nie mogą ustanowić prokurenta spółki jawnej. Nawet gdyby wniosek o wpisanie prokuranta został złożony do KRS, nie zostanie uwzględniony. Zatem działania osoby oznaczonej jako prokurent spółki X z dopiskiem  "w likwidacji" będą zawsze bezskuteczne.
    Jak zatem likwidatorzy mają ustanawiać pełnomocników, których celem będzie reprezetowanie spółki na zewnątrz i dokonywanie czynnośći prawnych? KSH przyznaje im prawo do ustanawiania pełnomocników do dokonywania czynności konkretnych, lub określonych co do rodzaju. Jednakże zakres ich mocowania powinien być zawsze węższy niż prawa likwidatorów.
Tagi: KRS, likwidacja spółki, prokurent, rozwiązanie spółki, upadłość spółki, wspólnicy
Autor: K.Ch.
Data: 06 grudnia 2010