· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Można zaskarżać wadliwie doręczane decyzje.

            Choć wydawałoby nam się, że nie ma nic skomplikowanego w doręczaniu pism przez organy administracji publicznej[1], to ilość wyroków dot. wadliwego dostarczenia z jakimi możemy się zapoznać na naszejwokandzie.pl zaprzecza temu przekonaniu ( m.in. WSA Szczecin II SA/Sz 215/08 i podobna choć nie identyczna WSA Kraków II SA/Kr 607/08 oraz postanowienie WSA w Warszawie VIII SA/Wa 596/12 i postanowienie NSA II FSK 1848/12).

            Wiadomo że od prawidłowego dostarczania pisma organy administracji publicznej uzależniają wykonanie innych czynności procesowych.

Przepisy regulujące dostarczenie pism odnaleźć można w Rozdziale 8 Działu I KPA i regulują one m.in. sposób doręczania art. 391 ust. 1 i ust.2 k.p.a., podmioty uprawnione do przekazania pisma art. 39 k.p.a. oraz osoby uprawnione do odbioru pism art.40 ust.1,2,3 k.p.a..

Ponadto kodeks postępowania administracyjnego reguluje także kwestie odpowiedzialności pracownika organu administracji publicznej, który nie dopełnił swoich obowiązków art.38 k.p.a..

            Z punktu widzenia osoby fizycznej lub prawnej ważny jest art. 58 par. 1,2,3 i 4 oraz art. 73 par. 1,2,3, i 4 jak również art. 41 par. 1i 2, które można wykorzystać w odwołaniu od rozstrzygnięcia. Z kodeksu postępowania administracyjnego wyraźnie wynika, że petent może żądać przesyłania pism z urzędu w formie elektronicznej na maila o ile strona wystąpiła z żądaniem, a brak podpisu elektronicznego ze strony urzędu nie stanowi uzasadnienia odmowy. Doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty, a nie w formie elektronicznej będzie skuteczne tylko gdy strona takie pismo przyjmie. Gdy strona odmówi przyjęcia takiego pisma , to organ nie może zastosować fikcji doręczenia, ponieważ doręczenie nie zostało wykonane zgodnie z żądaniem strony.

            W przypadku sposobu doręczenia, który normują przepisy k.p.a. wyróżnia się doręczenie właściwe ( bezpośrednie), zastępcze (uproszczone) oraz powstanie fikcji doręczenia pisma stronie lub jej pełnomocnikowi.

            Zasadą doręczenia właściwego jest dostarczenie pisma stronie lub przedstawicielowi ustawowemu. Wyjątkiem jest gdy strona działa przez pełnomocnika – w tym przypadku to jemu dostarcza się pismo, ale pod warunkiem, że organ administracji został powiadomiony o jego ustanowieniu. Warto o tym pamiętać ponieważ dostarczenie pisma stronie z pominięciem pełnomocnika uzasadnia wznowienie postępowania,  o ile pełnomocnictwo to obejmuje pełnomocnictwa do spraw doręczeń.

            Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w zakresie doręczenia zastępczego dostarczenie pisma pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi, pod jego nieobecność czasową, nie związaną ze zmianą miejsca zamieszkania lub pobytu. Nie ma to zastosowania w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, gdyż pokwitowanie odbioru przez inny podmiot prawny mający siedzibę w tym samym budynku nie stanowi skutecznego doręczenia.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: administracja, KPA, NSA, pełnomocnictwo, podmiot gospodarczy, WSA
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 19 września 2012