· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Budżet 2013-do wglądu u nas!

       Obecnie organy konstytucyjne, ministerstwo finansów, a przede wszystkim posłowie dokonują ostatecznych poprawek w załącznikach do przyszłorocznego budżetu. Pełny harmonogram układa się następująco:

 • 23-24 X  - I czytanie;
 • 24 X – 6 XI – prace w komisjach oraz organach wspomagających (np. RPP, KNF);
 • 7 XI – termin przedłożenia wniosków i uwag przez komisje sejmowe;
 • 8-26 XI – prace w Komisji Finansów Publicznych;
 • 28 XI – przyjęcie sprawozdania końcowego przez KFP;
 • 11 XII – II czytanie;
 • 12-13 XII – rozpatrzenie przez KFP poprawek zgłoszonych w II czytaniu;
 • 14 XII – III czytanie i uchwalenie ustawy;
 • 19 XII – przedłożenie ustawy Senatowi;
 • 8 I 2013 – podjęcie uchwały przez Senat dotyczącej stanowiska ws. Ustawy;
 • 10 I – rozpatrzenie poprawek Senatu przez KFP;
 • 23-25 I – rozpatrzenie poprawek przez Sejm;
 • 28 I – przedłożenie ustawy Prezydentowi RP.

Projekt budżetu na 2013 r., który został przyjęty przez RM w ostatnich dniach września zakłada:

 • Dochody w wysokości 299 385 300 tys. zł
 • Wydatki nie wyższe niż 334 950 800 tys. zł.
 • Deficyt na poziomie 35 56 500 tys. zł. 

Ten projekt może jeszcze ulec zmianie ponieważ posłowie nadal pracują nad jego ostatecznym brzmieniem. Pewny jest jedynie deficyt. Sejm pracując nad projektem budżetu - zgodnie z konstytucją - nie może podwyższyć deficytu zaplanowanego w projekcie przyjętym przez rząd. Oznacza to, że posłowie by zapisać więcej środków po stronie wybranej jednostki budżetowej, muszą zabrać równowartość tej kwoty innemu podmiotowi sektora finansów publicznych.
Zgodnie z projektem budżetu na 2013 rok dochody z danin publicznych mają wynieść w przyszłym roku:

 • 266 982 697 tys. zł – wzrost o 5,1 proc. w stosunku do 2012 r.;
 • Dochody z podatku VAT – wyniosą 126 414 509 tys. zł;
 • z akcyzy – 64 543 730 tys. zł;
 • z CIT – 29 638 450 tys. zł;
 • z PIT – 42 936 tys. zł;
 • ze znowelizowanego podatku od wydobycia niektórych kopalin 2 200 000 tys. zł;
 • z ceł – 2 100 000 tys. zł (są one w 75% transferowalne do UE);
 • z grzywien, kar i opłat – 20 160 479 tys. zł;
 • wpłaty JST 2 383 262 tys. zł;
 • dodatkowym dochodem jest wypłata z zysku NBP  w wysokości 401 900 tys. zł

Przychody w roku 2013 osiągną bardzo wysoką wartość 267 365 179 tys. zł, kwota rozchodów ma  nie przekroczyć 237 954 227 tys. zł.

Ustalony w projekcie limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,9 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc. 

Przy ustalaniu planu wydatków zastosowano tzw. tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową, czyli mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Ponadto w 2013 r. utrzymano zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. 

Rząd w projekcie założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc. 

Największe wydatki mają być poniesione na dotacje i subwencje (46,8 proc.), potrzeby bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługę długu Skarbu Państwa (13 proc.)

 


Tagi: budżet państwa, CIT, JST, NBP, PIT, PKB, VAT
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 29 listopada 2012