· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rada Ministrów zakończyła projekt zmian w procedurze cywilnej.

Projektowane regulacje zakładają zmiany:

1. Dokument, forma dokumentowa, forma elektroniczna

Zaproponowano szeroką definicję dokumentu. Będzie nim każda informacja możliwa do odtworzenia. Podpis nie będzie koniecznym elementem dokumentu. Oznacza to, że treść dokumentu może być przedstawiona w dowolny sposób (zapis graficzny, dźwięk, obraz), utrwalona na dowolnym nośniku (tradycyjnym lub elektronicznym) i przy pomocy dowolnych środków (pióro, komputer, telefon komórkowy).

Proponuje się wprowadzenie do przepisów k.c. tzw. formy dokumentowej. Jej podstawową cechą będzie niższy stopień sformalizowania w stosunku do zwykłej formy pisemnej, gdyż do jej zachowania nie będzie konieczny podpis. Chodzi o dokumenty w postaci np. e-maila, sms-a, które są coraz częściej używane. Brak podpisu będzie też odróżniał formę dokumentową od formy elektronicznej, dla której jest wymagany podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zostanie przy tym jednoznacznie wskazane, że forma elektroniczna jest odrębną formą czynności prawnej, równoważną formie pisemnej.

Modyfikacji ulegną też przepisy k.p.c. dotyczące przeprowadzania dowodu z dokumentu. W tym zakresie ustawa procesowa będzie odróżniać dokumenty zawierające tekst (elektroniczne lub tradycyjne) oraz inne dokumenty (np. szkice, plany rysunki).

2. Informatyzacja procesu cywilnego

Proponowane regulacje stworzą ogólne ramy prawne dla tzw. postępowań zinformatyzowanych. Założono, że wyrok będzie mógł być utrwalony w systemie teleinformatycznym i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przewiduje się też wprowadzenie elektronicznego trybu wnoszenia pism procesowych (tzw. elektroniczne biuro podawcze) nie tylko w sprawach wszczętych drogą elektroniczną, ale także w tzw. tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Pierwsze pismo wnoszone drogą elektroniczną będzie musiało zawierać dane pozwalające na identyfikację strony (numer PESEL, NIP, KRS albo inny identyfikator) i musi być opatrzone podpisem elektronicznym.

W przyjętych przepisach zaproponowano rozszerzenie stosowania doręczeń elektronicznych. Wniesienie pisma drogą elektroniczną nie będzie eliminować możliwości składania dowodów w formie tradycyjnej np. papierowej.

Pozwoli to skrócić czas potrzebny na złożenie pisma procesowego do sądu oraz doręczenie pism adresatom. Organy procesowe będą też szybciej otrzymywać informację o dacie i sposobie doręczenia pisma lub przeszkodach, które uniemożliwiają doręczenie. Wprowadzenie elektronicznego potwierdzenia odbioru ograniczy zaś skalę problemów związanych z zaginięciem zwrotnych potwierdzeń odbioru. Zmniejszą się też wydatki na tradycyjne przesyłanie korespondencji.

Zaplanowano także regulacje dotyczące protokołu elektronicznego. Po zmianach, strona będzie mogła otrzymać nośnik danych z zapisem przebiegu posiedzenia zawierającym zarówno obraz, jak i dźwięk. Rozszerzona zostanie treść tzw. protokołu skróconego i będzie dopuszczalne sporządzenie ugody sądowej w dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu. Projektuje się też możliwość sporządzenia elektronicznego uzasadnienia wyroku.

Zakłada się też zmiany w przepisach o elektronicznym postępowaniu upominawczym (umożliwienie powodowi złożenia wniosku o umorzenie postępowania w razie zaistnienia określonych zdarzeń procesowych, zwolnienie powoda z obowiązku uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, a także sprecyzowanie zakresu, w jakim pozew i sprzeciw podlegają uzupełnieniu w razie przekazania sprawy do postępowania zwykłego).Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: dłużnik. egzekucja, KPC, orzeczenia, postępowanie sądowe, Rada Ministrów
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 04 grudnia 2012