· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Szybciej i prościej będą przebiegać postępowania sądowe

                Rada Ministrów 27 listopada 2012 r. przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

                W związku z powyższym znacznie szybciej i prościej będzie przebiegać postępowanie sądowe. Wiele z czynności zostanie przyspieszonych i uproszczonych dzięki czemu będziemy świadkami dalszej informatyzacji procesu cywilnego.

Proponowane zmiany obejmują:

1.       Dokument i jego formę – papierową i elektroniczną

Podpis przestanie być wymaganym  elementem dokumentu elektronicznego, którym wedle proponowanych zmian będzie każda możliwa do odtworzenia informacja. Dokument, którego definicja ulegnie znacznej zmianie, będzie mógł być zapisany w dowolny sposób (dźwięk, obraz, zapis graficzny z możliwością utrwalenia za pomocą pióra, komputera, telefonu).

2.       Informatyzację procesu cywilnego

Postępowania zostaną zinformatyzowane do tego stopnia, że przewiduje się możliwość elektronicznego trybu wnoszenia pism procesowych także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Warunkiem będzie podpis elektroniczny przy pierwszym składanym piśmie. Dodatkowo pierwsze pismo będzie musiało zawierać NIP, PESEL, REGON, KRS i inne dane identyfikacyjne. Z pewnością przyczyni się to do skrócenia czasu potrzebnego na złożenie pisma do sądu i dostarczenie go adresatowi.

3.       Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym

Do najważniejszych zmian przewidzianych w postępowaniu rozpoznawczym należy zwiększenie kompetencji referendarzy sądowych, którzy będą mogli dokonywać wszystkich czynności w postępowaniu upominawczym. Z kolei notariuszom powierzy się sprawy spadkowe rozpoznawane w trybie nieprocesowym. Sędzia, którego dotyczy wniosek o wyłączenie będzie podejmował dalsze czynności z wyjątkiem wydania orzeczenia końcowego.

4.       Zmiany w postępowaniu klauzulowym

Dopuszczalne będzie wydanie klauzuli wykonalności orzeczeniom ( sadu i referendarza sądowego) w postaci uproszczonej tzn. bez wydania odrębnego postanowienia. Ponadto postanowienia będą doręczane wierzycielowi, a dłużnikowi odpis tytułu wykonawczego dopiero z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji.

5.       Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

Kompetencje referendarzy sądowych w postępowaniu egzekucyjnym będą rozszerzone także w tym zakresie – ograniczy to obowiązki sędziów.  Zostanie także wprowadzona możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Będzie to możliwe dzięki specjalnemu systemowi teleinformatycznemu, który utworzą i będą prowadzić banki.

6.       Zmiany dotyczące stron zamieszkałych w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Zmierza się do usunięcia różnic i sprzeczności pomiędzy regulacjami k.p.c., a przepisami  art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu UE ustanawiającym zakaz konkurencji ze względu na przynależność państwową.  Złożenie pisma procesowego w placówce operatora pocztowego świadczącego usługę powszechną w innym państwie członkowskim UE będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obowiązek wskazania pełnomocnika dla doręczeń pozostanie w przypadku gdy strona ma miejsce zamieszkania zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie które nie jest członkiem UE.

                Wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku ku szybkiej informatyzacji sądownictwa. Zmiany mają zapewnić kompleksową informatyzację postępowania i powinny umożliwić zastosowanie nowych technologii. Pytanie tylko czy staną się ona faktem ?
Tagi: informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, proces cywilny, Rada Ministrów, Unia Europejska
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 06 grudnia 2012