· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zmiany w 2013 roku_ cz.1

 

Rok 2013 przynosi wiele nowych zmian. Kto straci a kto zyska ? przekonajmy się sami ...
Najważniejsze zmiany dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej opiszemy jutro, a dzisiaj prezentujemy zmiany jakie dotyczą w większości osób fizycznych

Rok 2013 przynosi wiele nowych zmian. Kto straci a kto zyska ? przekonajmy się sami ...

Najważniejsze zmiany dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej opiszemy jutro, a dzisiaj prezentujemy zmiany jakie dotyczą w większości osób fizycznych:

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy od dnia 01.01.2013r. wyniesie 1.600,00zł (Dz. U. z 2012r., poz.1026). Tylko pracownicy w okresie pierwszego roku pracy mogą otrzymywać wynagrodzenie w niższej wysokości, wynoszącej 80% minimalnego wynagrodzenia - od 01.01.2013r. kwota ta wyniesie 1.280,00zł.

2. Od 2013r.  będzie  rósł  wiek emerytalny  - o trzy miesiące każdego roku (o 1 miesiąc co 4 miesiące), tak by docelowo osiągnąć 67 lat.

Rok 2013 jest ostatnim, w którym kobiety przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (ostatni już rocznik pań: 1953), posiadające długi staż ubezpieczeniowy będą mogły przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą z ZUS. Nowelizacja z maja 2012r. wprowadza od 01.01.2013r. możliwość uzyskania tzw. emerytury częściowej przez osoby, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wydłużonego wieku emerytalnego, ale osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

3. Od 2013r. wystarczy PESEL i dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy albo paszportu, aby ubezpieczony potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz.1016). Nie będzie konieczne posiadanie dokumentu RMUA.

System elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) jest udostępniony przez NFZ. NFZ będzie płacił za wykonane świadczenia, a potem sprawdzał, czy pacjent był uprawniony

Od 01.08.2014r. wszystkie placówki medyczne będą ustawowo zobowiązane do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) swoich pacjentów - pacjent nie będzie musiał się poruszać z plikiem dokumentów, aby kontynuować leczenie gdzie indziej.

4. Od 2013r.  z ulgi internetowej odliczanej od dochodu będą mogli skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie korzystali.. Zgodnie ze zmianą podatnicy będą mogli odliczyć wydatki w ramach tej ulgi w dotychczasowej wysokości (760zł) wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

5. Od 2013r. prawo do ulgi prorodzinnej stracą osoby posiadające jedno dziecko, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne przekroczy 112.000zł rocznie (dot. małżonków) lub 56.000zł na osobę (dotyczy osób nie pozostających w związku małżeńskim). Na zmianie zyskają natomiast osoby posiadające troje i więcej dzieci. Osoby z dwójką dzieci będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Z ustawy wynika, że w rodzinie z trójką dzieci i więcej, bez względu na poziom dochodu osiągniętego przez rodziców lub opiekunów prawnych, ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50% i wynosić będzie za każdy miesiąc 139,01zł (tj. 1.668,12zł rocznie), a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100% - czyli 185,34zł miesięcznie (tj. 2.224,08zł za cały rok).

6. Zaległego urlopu wypoczynkowego należy udzielić pracownikowi do końca września,  następnego roku kalendarzowego począwszy od 01.01.2012r. Nieudzielenie wypoczynku w tym terminie nie oznacza, że pracownik traci do niego prawo, ponieważ zmiany przepisów nie wpłyną na bieg terminu przedawnienia roszczenia o udzielenie urlopu zaległego za lata wcześniejsze.

7. Trybunał Konstytucyjny dnia 02.10.2012r (sygn.akt K 27/11)  uznał za niezgodne z konstytucją przepisy odbierające pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy. Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu w 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli (6 stycznia).

W przypadku pracy od poniedziałku do piątku brak skutków prawnych do końca 2012r. Osoby pracujące w trybie 5-dniowym, od poniedziałku do piątku, skorzystają z powracającej regulacji dopiero w 2014r. W całym 2013r. żaden dzień ustawowo wolny od pracy nie wypada w sobotę w związku z tym wszyscy pracownicy będą mieli w 2013r. jednakowe miesięczne wymiary czasu pracy.

8. Od 2013r. zmiany w przepisach ograniczą stosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich jedynie do kwoty przychodu równej 85.528zł. Koszty uzyskania przychodu liczone wg 50% stawki będę mogły wynieść maksymalnie 42.764zł (tj. 1/2 z 85.528zł). Po przekroczeniu tego limitu, koszty uzyskania przychodu liczone będą wg stawki 20%. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie jednak prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych. Podatnicy uzyskujący dochody, do których mają zastosowanie omawiane koszty, mają możliwość złożenia płatnikowi oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania.
Tagi: podatki, prawa autorskie, ulgi, ulgi podatkowe, urlop, wynagrodzenia
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 09 stycznia 2013