· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Dzisiaj SA wyda wyrok w sprawie JTT.

  Źródłem roszczenia w sprawie jest działanie organów skarbowych, które w skutek błędnych decyzji doprowadziły do upadłości spółkę JTT Computers, w której fundusz MCI Managments (MCIM) był większościowym właścicielem.

        MCIM twierdzi, że w skutek nałożenia na JTT kary w wysokości 20 mln złotych spółka utraciła płynność finansową i była zmuszona do ogłoszenia upadłości. JTT dziesięć lat temu było jednym z największych producentów komputerów – w celu optymalizacji podatkowej sprzedawała komputery i inne urządzenia poprzez czeskie przedsiębiorstwa. Dzięki tej praktyce spółka mogła korzystać z zerowej stawki podatku VAT i oferować swoje towary bo konkurencyjnych cenach. W 2004 roku NSA stwierdził, że decyzje organów skarbowych były bezprawne. W efekcie toczącego się postępowania w styczniu 2004 roku spółka JTT sp. z.o.o. zgłosiła wniosek o upadłość, która została ogłoszona w czerwcu jako upadłość obejmującą likwidacje majątku. W wyniku przeprowadzonej likwidacji Fundusz MCI Managments uzyskał 45 tys złotych, udziały w spółce kosztowały go 10 mln złotych.

      W czerwcu 2006 roku reprezentujące fundusz MCI Management, konsorcjum prawnicze Consortio Lex wystąpiło do Skarbu Państwa o odszkodowanie za bezprawne decyzje fiskusa wydane wobec JTT Computer.

     Consortio LEX wezwało do zapłaty Skarb Państwa - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu kwoty 38,5 mln zł tytułem odszkodowania za bezprawne decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 29 grudnia 1999, w wyniku których fundusz MCI poniósł szkodę w postaci utraty wartości akcji tej spółki.

    Pod koniec lutego 2007 roku pełnomocnicy funduszu MCI Management zgodził się na propozycję sądu, aby sprawę rozstrzygnąć w drodze mediacji. Udziały w mediacjach odmówiła Prokuratoria Generalna, w imieniu pozwanego Skarbu Państwa. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyznaczył termin pierwszej rozprawy w marcu 2007 roku.

    Postępowanie przed Sądem Apelacyjnym okazało się bardzo długotrwałe. Dopiero w połowie 2009 roku, czyli w 3 lata po wniesieniu powództwa, sąd dopuścił ekspertyzę zespołu biegłych z Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, z której wynika, że istniał związek przyczynowy pomiędzy nałożeniem obowiązku zapłaty a pogorszeniem sytuacji finansowej JTT Computer.

    Z opinii biegłych, która powstała na zlecenie Sądu Okręgowego zdecydowanie wynikało że pomiędzy nałożeniem obowiązku zapłaty a pogorszeniem sytuacji finansowej JTT Computer istniał silny związek przyczynowy i można jednoznacznie wskazać, że była to co najmniej jedna z głównych przyczyn ogłoszenia upadłości w styczniu 2004 r. Biegli potwierdzili również, że  polityka inwestycyjna oraz sposób sprawowania zarządu nie wywarły niekorzystnych decyzji na stan spółki.

    Wobec wcześniej podnoszonych zarzutów PG, którzy wykazywali, że sporna kwota jest zbyt wysoka i oderwana od rzeczywistych warunków gospodarczych. Biegli z Uniwersytetu Szczecińskiego wskazali, że: „jakakolwiek sytuacja w gospodarce światowej, regionalnej i lokalnej podobnie jak koniunktura branżowa, wpływają na warunki prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, to stanowią one jednolite środowisko dla wszystkich spółce(...) Elementem zaburzającym konkurencję stanowiła przy tym indywidualna decyzja organu podatkowego, w wyniku której spółka została pozbawiona możliwości normalnego funkcjonowania na rynku"  Autorzy opinii wskazali, że wartość akcji spółki JTT Computer posiadanych przez MCI Management według stanu na dzień 31 marca 2000 r. to kwota 26,3 mln zł. Jednocześnie autorzy opinii stwierdzają, że gdyby JTT Computer nie została obciążona obowiązkiem zapłaty kwoty 10,5 mln PLN tytułem dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami oraz przy założeniu że Spółka rozwijałaby się w latach 2000-2004 w tempie porównywalnym do innych firm z tej samej branży i o podobnych rozmiarach, powód mógłby hipotetycznie otrzymać latach 2000-2004 dywidendę akcji w JTT Computer w maksymalnej wysokości 12,9mln zł.

    Wyrok, który dzisiaj zapadnie przed SA będzie wyrokiem kończącym. Wrocławski Sąd Apelacyjny już raz orzekał w tej sprawie (przyznając 46 mln zł odszkodowania), ale jego wyrok został uchylony przez Sąd Najwyższy ponieważ MCI Managments nabyło aktywa dawnej spółki od syndyka masy upadłościowej po „preferencyjnych“ cenach. Dzisiejszy wyrok będzie istotny nie tylko ze względu na wysokość kwoty dochodzonego odszkodowania, ale również dlatego, że wyznaczy precedens w zakresie związku między adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego w zakresie utraconych przyszłych korzyści tzw. lucrum cessans

 Sygnatura sprawy: I C 1004/06
Tagi: odszkodowanie, precedens, Sąd Apelacyjny, Skarb Państwa, upadłość spółki
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 17 stycznia 2013