· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Założenia do perspektywy finansowej 2014-2020.

 

         Założenia Umowy Partnerstwa to propozycja strategii wykorzystania środków z funduszy dostępnych

w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, a także zarys programów operacyjnych oraz założenia finansowe i wdrożeniowe na nową perspektywę.

            Przyjęcie „Założeń” przez rząd pozwoli na formalne rozpoczęcie przygotowania programów operacyjnych. Jednocześnie będą trwały prace nad projektem Umowy Partnerstwa (na bazie „Założeń) oraz rozwiązaniami wdrożeniowymi. Umowa Partnerstwa, po uprzedniej akceptacji przez rząd, będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską w drugiej połowie 2013 roku.

          W dokumencie uwzględniono zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych oraz dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013. Brano także pod uwagę wyniki ankiet nadesłanych przez resorty i samorządy województw dotyczące możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. Założenia były dyskutowane z resortami, samorządami (m.in. w trakcie 16 konferencji regionalnych, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2012 r.), ekspertami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.

       W nowym okresie programowania środki unijne będą wspierać trzy główne cele rozwojowe (zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020) – wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej; poprawę sprawności i efektywności państwa. Założenia Umowy Partnerstwa zwiększają decentralizację zarządzania programami operacyjnymi. Oznacza to większą odpowiedzialność samorządów województw za realizację polityki rozwoju.

            Wskazane cele będą osiągane w ramach programów operacyjnych. Na poziomie krajowym zaplanowano 8 programów operacyjnych:
• Program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze strefą przedsiębiorstw;
• Program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego;
• Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia;
• Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego;
• Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich;
• Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich;
• Program pomocy technicznej;
• Program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny.

            Na poziomie regionalnym planuje się realizację 16 dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych. Takie rozwiązanie ma przyczynić się m.in. do ściślejszego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów „miękkich”.

Udostępniono za: premier.gov.pl

Więcej informacji nt. Założeń Umowy Partnerstwa pod: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/Fundusze_Europejskie_20142020_ZUP_przyjete_15012013.aspx

Treść założeń w wersji pdf: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Za%C5%82_UP_15.01.2013_za%C5%82%C4%85czniki.pdf
Tagi: fundsze europejskie, Komisja Europejska, programy operacyjne, Rada Ministrów
Autor: K.CH.
Data: 31 stycznia 2013