· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przenoszenie praw do systemu informatycznego pomiędzy podmiotami publicznymi, bez pytania o zgodę dostawcy tego systemu

Udostępnianie systemów informatycznych pomiędzy podmiotami publicznymi.

 

Poniżej dwa artykuły z obecnie obowiązującej wersji ustawy

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65, Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092, Nr 204, poz. 1195, z 2012 r. poz. 1407.

 

Art. 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:

1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) funduszy celowych,

4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych

- zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

 

Art. 13.

1. Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

1a. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do systemów teleinformatycznych używanych do celów naukowych i dydaktycznych.

2. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej:

1) zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych po-między tym podmiotem a podmiotami niebędącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych;

2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób:

a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,

b) testy akceptacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Rozwiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie mogą wykraczać poza za-kres minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

4. Podmiot publiczny może nie udostępniać testów akceptacyjnych, jeżeli w oprogramowaniu interfejsowym mają być stosowane wyłącznie formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1.

 

To jest propozycja dwóch punktów z projektu nowelizacji tej ustawy

7) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. System teleinformatyczny, stanowiący własność podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 3a, może być nieodpłatnie udostępniony innemu podmiotowi, wskazanemu w art. 2 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 3a.

2. Zakres i warunki udostępnienia, o którym mowa w ust. 1, określa podmiot udostępniający. „;

2) w art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepis art. 13a stosuje się do służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.3), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego.”;

 

Z powyższych propozycji wynika, że system teleinformatyczny stanowiący własność jednego z podmiotów publicznych ( z wyjątkiem 7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych może być nieodpłatnie udostępniony innemu podmiotowi publicznemu ( z tym samym wyjątkiem) oraz ABW, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i NBP.

Warto dokładnie przeanalizować co może z tego wynikać dla firm informatycznych!
Tagi: nowelizacja, ustawa
Autor: MSG
Data: 28 luty 2013