· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wykaz aktów prawnych na egzamin na aplikację adwokacką i radcowską 2013

Minister Sprawiedliwości ogłosił wykaz tytułów aktów prawnych na egzaminy wstępne na aplikację w roku 2013 roku. Akty zostały wybrane przez zespół działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Akty stanowią podstawę do przygotowania pytań testowych.

Lista została rozszerzona o ustawę o planowaniu przestrzennym oraz ustawę o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym.

                              Pełna lista aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 14. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 15. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 16. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 17. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
 18. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 19. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 20. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 22. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 23. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 24. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 25. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 26. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 27. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 28. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 29. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 30. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 31. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 32. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 33. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,


Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: adwokaci, akty prawne, aplikacje, radcy prawni
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 22 marca 2013