· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wykaz aktów prawnych na egzamin na aplikację notarialną

Minister Sprawiedliwości ogłosił wykaz tytułów aktów prawnych na egzaminy wstępne na aplikację w roku 2013 roku. Akty zostały wybrane przez zespół działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Akty stanowią podstawę do przygotowania pytań testowych.

Lista nie została zmieniona

                              Pełna lista aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 12. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 13. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 14. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 15. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 18. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 19. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 20. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 22. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 23. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 24. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 25. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 26. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 27. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 28. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 30. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 31. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 32. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 33. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 34. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,


Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: akty prawne, aplikacja
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 21 marca 2013