· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Konsultacje społeczne w sprawie dokumentu rządowego "Polityka Konsumencka na lata 2014-2018"

     Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska – Tomkiem w związku z przygotowywaniem projektu dokumentu rządowego „Polityka Konsumencka na lata 2014-2018” (dalej: „Polityka”), zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie uwag oraz propozycji w zakresie działań, jakie powinny zostać podjęte w przedmiotowym obszarze aktywności.

     W tym celu rozpoczęto konsultacje społeczne, które mają na celu pozyskanie opinii i uwag różnych środowisk, reprezentujących zarówno interesy przedsiębiorców jak i konsumentów, na temat celów polityki konsumenckiej oraz działań, które powinny być w tym zakresie podejmowane.

     Zdaniem Prezesa Urzędu, jest to o tyle ważne, że wypracowanie wspólnych celów polityki konsumenckiej oraz zaplanowanie szczegółowych działań, wymaga dokonania oceny obecnej sytuacji konsumentów na rynku.

     Dlatego też Prezes Urzędu pragnie zapoznać się z Państwa opiniami dotyczącymi takich zagadnień jak:

1. obszary rynku, na których występują ewentualne nieprawidłowości wpływające na sytuację prawną konsumentów (konkretne branże);

2. najczęstsze bądź też najpoważniejsze problemy, z którymi konsumenci spotykają się na rynku (konkretne praktyki lub inne negatywne zjawiska);

3. instrumenty, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji konsumentów i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości (np. działania legislacyjne, władcze, informacyjne);

4. sposoby poprawienia efektywności dochodzenia roszczeń konsumenckich i wzmocnienia skuteczności alternatywnych sposobów rozstrzygania (sądownictwo polubowne);

5. samoregulacja i zagadnienia związane z odpowiedzialnym biznesem;

6. pożądane działania legislacyjne w obszarze ochrony konsumentów (propozycje ewentualnych zmian w obowiązujących aktach prawnych).

     Szczególnie cennym wkładem w proces przygotowywania przyszłej Polityki byłoby sformułowanie propozycji kilku konkretnych celów sektorowych nakierowanych na eliminację nieprawidłowości w danych branżach rynku, co związane jest z nowym podejściem przyjętym w trakcie prac nad przedmiotowym dokumentem.

     Obok części horyzontalnej, dominującej w aktualnej Polityce, możliwe jest włączenie do nowej Polityki części sektorowej, która odzwierciedlałaby potrzeby rynku ujmowane w szerszej perspektywie niż wynikającej z kompetencji pojedynczego organu. Część horyzontalna, jak ma to miejsce obecnie, obejmowałaby szereg działań podejmowanych w różnych branżach (np. działania edukacyjno-informacyjne, dialog konsumencki, samoregulacja). Część sektorowa powinna zaś identyfikować problemy istniejące w poszczególnych branżach rynku, określać cele działań w tych sektorach i wskazywać sposoby ich osiągnięcia z uwzględnieniem roli różnych podmiotów uczestniczących w ich realizacji. Cele sektorowe mogą być nieliczne, ale ich dobór powinien być wyraźną odpowiedzią na potrzeby rynku.

W konsekwencji Prezes Urzędu, zwraca się z prośbą o:

1. wskazanie dostrzeżonych, z punktu widzenia wykonywanych przez Państwa zadań, potencjalnych celów o charakterze sektorowym;

2. uwzględnienie podmiotów, które mogłyby być odpowiedzialne za ich wdrażanie;

3. wskazanie przy pomocy jakich mechanizmów miałoby to nastąpić.

 

     Przykładowo: cel sektorowy w postaci regulacji kwestii sprzedaży produktów finansowych wymagałby zaangażowania ze strony Ministra Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego przy wykorzystaniu takich środków jak działalność kontrolna, regulacyjna czy legislacyjna.

 

     Wszelkie uwagi oraz opinie prosimy kierować drogą pisemną na adres Prezesa Urzędu w terminie do dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

     Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Katarzyna Araczewska, referendarz w Wydziale Strategii i Analiz Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK, tel.: (22) 55 60 476 adres e-mail: katarzvna.araczewska@uokik.gov.pl oraz ddk@uokik.gov.pl
Tagi: konsumenci, Minister Finansów, samoregulacja, UOKiK
Autor: MSG
Data: 07 kwietnia 2013