· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Bank nie może ograniczać pełnomocnictw

            Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że przedsiębiorca nie może warunkować przedstawionych mu pełnomocnictw. Pełnomocnictwa wywierają skutek prawny od chwili doręczenia oświadczenia o ustanowienie pełnomocnika. SOKiK wpisał to oraz 5 innych postanowień umownych stosowanych m.in. przez PKO BP oraz ING na listę klauzul niedozwolonych.

 

            W ocenie sędziów, zgodnej z decyzją UOKiK, ograniczenia w powoływaniu oraz uchylaniu pełnomocnictw stanowią istotne ograniczenie konsumenta w zakresie zarządzania własnym majątkiem. Sędziowie wskazali również, że warunkowanie odwołania pełnomocnictwa może doprowadzić do sytuacji, w której właściciel rachunku bankowego lub indywidualnego konta emerytalnego jest związany poleceniami odwołanego przedstawiciela, co zagraża bezpieczeństwu obrotu.

            Za niedozwolone uznane zostały też trzy postanowienia stosowane przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie we wzorcu umownym dotyczącym prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego. Zabronione przez sąd klauzule dotyczą:

  • Zastrzeżeń ograniczających dyspozycję wypłaty transferowej (przeniesienia pieniędzy do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE). ING ograniczało tę możliwość do 30 dniowego terminu, liczonego do upływu okresu wypowiedzenia lub dnia wygaśnięcia umowy IKE. W opinii UOKiK konsument powinien mieć tę możliwość przez cały okres trwania stosunku umownego, a prawo to nie może podlegać ograniczeniom.
  • Pomniejszeń zgromadzonych na IKE kwot w przypadku śmierci ubezpieczonego lub wypłat transferowych. Zdaniem UOKiK, wypłata z rachunku IKE oraz wypłata transferowa nie mogą być podstawą do dokonania redukcji świadczeń ubezpieczeniowych, ponieważ należą do zdarzeń wynikających z umowy z ubezpieczycielem.

            SOKiK orzekł również w sprawie postanowień umownych stosowanych przez jedną z firm zajmujących się transportem osób. Pierwsza z tych klauzul zastrzegała, że pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom. Sąd uznał to postanowienie za niedozwolone, ponieważ prowadzi do zobowiązania konsumenta do pokrycia szkód niezależnie od okoliczności ich powstania. SOKiK uznał, że taka klauzula umowna jest niezgodna z prawem cywilnym ponieważ zobowiązanie do naprawy lub wypłaty odszkodowania jest uwarunkowane od istnienia przypisania konkretnej osobie winy za dokonaną szkodę. Zdaniem UOKiK stosowanie kwestionowanej klauzuli mogło prowadzić do zobowiązania pasażera do pokrycia szkód, które powstały jedynie z wyłącznej winy przedsiębiorcy.

Kolejna zakwestionowana klauzula ograniczała termin składania reklamacji i skarg do 7 dni od chwili wystąpienia powodu ich złożenia. Zdaniem Urzędu ten termin jest zbyt krótki i może uniemożliwiać przygotowanie właściwego uzasadniania albo nawet, biorąc pod uwagę szybkość realizacji usług pocztowych, uniemożliwiać złożenie reklamacji w odpowiednim czasie. 
Tagi: pełnomocnictwo, reklamacja, skarga, SOKiK, UOKiK
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 22 kwietnia 2013