· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pismo do sądu z każdej poczty w UE.


    Jak poinformowano po zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dotyczą usunięcia rozbieżności między treścią art. 165 § 2 i art. 11355 z przepisem art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chodzi o usunięcie dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Zmiana polega na takiej modyfikacji artykułu 165 kpc, która zrówna skutki złożenia pisma procesowego w placówce operatora publicznego w Polsce ze złożeniem takiego pisma w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oznacza to, że oddanie pisma w obu przypadkach będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Przewidziano również ograniczenie zakresu stosowania przepisu nakazującego wskazanie pełnomocnika dla doręczeń jedynie do sytuacji, w której strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej. Natomiast w stosunkach między sądem a stroną mającą miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedzibę w Polsce lub w innym państwie UE konieczne będą tzw. efektywne doręczenia. Obejmie to nie tylko tzw. pierwsze doręczenie (chodzi o pozew lub wniosek w postępowaniu nieprocesowym), ale i kolejne doręczenia w toku postępowania.
Tagi: KPC, nowelizacja, pozew, Rada Ministrów, Unia Europejska
Autor: A.K.
Data: 02 sierpnia 2013