· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pieniądz elektroniczny będzie inwestowany ostrożniej.    Środki pieniężne otrzymywane od klientów instytucji pieniądza elektronicznego muszą być inwestowane w aktywa o niskim ryzyku - wynika z przepisów prawa wspólnotowego oraz ustawy o usługach płatniczych.
 
    Wskazany w rozporządzeniu katalog aktywów obejmie przede wszystkim papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez NBP i Skarb Państwa oraz rządy i banki centralne państw UE. Środki inwestowane będą mogły być również w listy zastawne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą w państwach członkowskich, a także w lokaty terminowe. Aby zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji, resort finansów proponuje limit inwestycyjny w wysokości 15 proc. dla jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego w jednym funduszu lub w funduszach prowadzonych przez jedno towarzystwo. Ten sam limit dotyczył będzie inwestowania w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą w jednym państwie członkowskich. W obu przypadkach wartość ulokowanych środków nie będzie mogła przekroczyć 400.000 zł.
Tagi: inwestycje, NBP, pieniądz elektroniczny, ryzyko, Skarb Państwa
Autor: A.K.
Data: 25 sierpnia 2013