· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Wiesław Lech Nowak

Zdjęcie eksperta

Doktor nauk prawnych. Profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Wykładowca prawa w  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej. Główna specjalizacja: Prawo administacyjne.

 

                              

DOROBEK NAUKOWY

 

1.       Fałszerstwa dokumentów paszportowych w l. 1976-80, Warszawa 1987- monografia obejmująca metodykę administracyjno-prawnego przeciwdziałania przestępczości granicznej, s.144.

2.       Charakterystyka polityczno-operacyjna Wielkiej Brytanii, Warszawa1988- monografia ujmuje zagadnienia prawne-administracyjno i polityczne W. Brytanii, s. 232.

3.       Zmiany w organizacji Rady Ministrów i zakresie działania ministrów „Zeszyty Naukowe” WSIZiA 2002, nr 1(2), s. 20.

4.       Funkcja niektórych organów administracji rządowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa państwa (po zmianach w 2002r.) „Zeszyty Naukowe” WSIZiA 2003, nr 1(3), s.3.

5.       Ogólna charakterystyka polskiej administracji rządowej, w: Organy władzy publicznej w konstytucyjnym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej pod red. W. J. Wołpiuk, Warszawa 2003- opracowanie obejmuje strukturę i zadania polskiej administracji rządowej, s. 17. 

6.       Europejskie wzorce funkcjonowania administracji publicznej z punktu widzenia, jakości, w: Administracja polska w zjednoczonej Europie pod red. W.J. Wołpiuk, WSIZiA 2005- opracowanie zawiera rozważania nt. zasad badania, jakości w administracji publicznej, s. 20. 

7.       Funkcja i ustrój Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w: Próba identyfikacji współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce pod red. K. Rajchel, WSIZiA 2006, s.12.

8.       Przestępczość graniczna w l. 2002-2005 oraz zadania Straży Granicznej w zakresie jej zwalczania, w: Próba identyfikacji współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce pod red. K. Rajchel, WSIZiA 2006, s. 15.

9.       Ochrona cudzoziemców w Polsce (wybrane aspekty prawno-administracyjne), w: Bezpieczeństwo osobiste obywatela w RP pod red. K. Rajchela, WSIZiA 2007, s.25.

10.   Sytuacja administracyjno-prawna cudzoziemca w RP,, Zeszyty Naukowe” WSIZiA 2007, nr 1(5), s. 24.

11.   Pozycja administracyjno-prawna straży gminnych([miejskich), w: Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego pod red. K. Rajchela, WSIZiA 2007.

12.   Świadomość prawna „Zeszyty Naukowe” WSIZiA 2007, nr 1(6), s.16.

13.   Ewolucja świadomości prawnej, w: Prawo europejskie w toku przemian, ALMAMER WSE 2008, podręcznik akademicki, s. 13.

14.   Konstytucja. Prawo. Świadomość prawna, w: 10 lat obowiązywania Konstytucji RP i co dalej pod red. W.J. Wołpiuk, WSZiP im. H. Chodkowskiej 2008, s 24.

15.   Prawne i administracyjne aspekty ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – w druku 2010, s.23.

16.   Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie - w druku, C.H. Beck, 2010, s. 489.

 

Specjalizacja: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, historia administracji, prawo prasowe, prawo bankowe, prawo wekslowe i czekowe, podstawy prawa, nauka o państwie i prawie.