· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2007-10-08

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie NSA Joanna Banasiewicz (spr.) Witold Falczyński Protokolant Magdalena Cieślak po rozpoznaniu w dniu 8 października 2007r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E. Z.-L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 289/07 w sprawie ze skargi E. Z.-L. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 289/07, oddalił skargę E. Z.-L. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy.

Rada Naukowa Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. [...] w P., uchwałą z dnia [...] maja 2004 r. odmówiła dr E. Z.-L. przyjęcia kolokwium habilitacyjnego.

Po rozpatrzeniu odwołania habilitantki Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, decyzją z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...], uchyliła zaskarżoną uchwałę i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania. Ponownie rozpoznając sprawę Rada Naukowa Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. [...] w P. zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu, w trakcie którego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr E. Z.-L. (15 głosów za, 7 przeciw, 6 wstrzymujących się). Następnie habilitantka wygłosiła wykład na temat: "[...]", który został krytycznie przyjęty przez większość obecnych członków Rady Instytutu. W wyniku głosowania (11 głosów za, 9 przeciw, 6 wstrzymujących się) uchwałą z dnia [...] listopada 2005 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii odmówiła nadania habilitantce stopnia doktora habilitowanego.

Odwołanie od powyższej uchwały złożyła, za pośrednictwem Rady Naukowej Instytutu Filozofii, do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów E. Z.-L.. Rada Naukowa Instytutu na zwyczajnym posiedzeniu, które odbyło się w dniu [...] stycznia 2006 r. liczbą głosów 20 za niepoparciem odwołania i 3 głosami wstrzymującymi się podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko.

Centralna Komisja po otrzymaniu odwołania powołała dwóch recenzentów - prof. dr. hab. W. S. oraz prof. dr. hab. K. J., którzy wydali negatywne opinie dotyczące zasadności odwołania. Na posiedzeniu Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych w dniu [...] czerwca 2006 r., po wysłuchaniu obu opinii recenzentów, za uwzględnieniem odwołania oddała głos jedna osoba, a 29 członków Sekcji było przeciwnych jego uwzględnieniu. Prezydium Centralnej Komisji na posiedzeniu odbytym w dniu [...] czerwca 2006 r. podzieliło stanowisko Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych i podjęło jednomyślną decyzję (głosów 11) za utrzymaniem uchwały Rady Naukowej Instytutu Filozofii w P.. Decyzją z dnia [...] nr [...], Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów utrzymała w mocy uchwałę Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. [...] w P. o odmowie nadania dr E. Z.-L. stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Skargę na powyższą decyzję złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie E. Z.-L., wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji. Skarżąca wskazała, że na podstawie odpowiednich uchwał Rady Naukowej Instytutu Filozofii [...] zostały zakończone cztery etapy procedury habilitacyjnej, zaś piąty etap polega na nadaniu stopnia doktora habilitowanego, stąd niezrozumiała jest odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego w sytuacji, gdy Rada Naukowa Instytutu uznała wcześniej, iż zarówno rozprawa habilitacyjna, jak i pozostały dorobek naukowy spełniają kryteria ustawowe i przyjęła kolokwium kwalifikacyjne. Skarżąca zarzuciła brak wyczerpującego uzasadnienia zaskarżonej decyzji, w szczególności wyjaśnienia na czym polegała analiza opinii dwóch niezależnych recenzentów Centralnej Komisji, ponadto zarzuciła nierzetelność protokołu posiedzenia Rady Naukowej z dnia [...] listopada 2005 r. W piśmie złożonym w dniu 23 marca 2007 r. wskazała, że w postępowaniu został naruszony art. 10 k.p.a.

str. 1/5
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I OSK 659/07 - Wyrok NSA z 2007-10-08
Skarga kasacyjna R. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 1027/06 w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego oddala skargę kasacyjną

I OSK 1013/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09
Skarga kasacyjna Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 133/07 w sprawie ze skargi I. Z. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia nadania stopnia doktora habilitowanego 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od I. Z. na rzec...

I OSK 955/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09
Skarga kasacyjna Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 2014/06 w sprawie ze skargi F. M. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od F. M. na rzecz Centralnej Komisji do Spr...

I OSK 1205/07 - Wyrok NSA z 2007-10-08
Skarga kasacyjna Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 142/07 w sprawie ze skargi A. C.- G. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora oddala skargę kasacyjną

I SA/Wa 289/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-28
Sprawa ze skargi E. Z. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I OSK 1101/07
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie
Joanna Banasiewicz (sprawozdawca)
Marek Stojanowski (przewodniczący)
Witold Falczyński
Symbole
6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów
Hasła
Stopnie i tytuły naukowe
Sygnatury powiązane
I SA/Wa 289/07
Skarżony
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów