· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2016-12-31

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa, Członkowie: Ewa Kisiel, Robert Skrzeszewski, Protokolant: Agata Dziuban,

wobec cofnięcia w dniu 27 stycznia 2016 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2016 roku przez wykonawcę In Post S.A. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, przy udziale wykonawcy Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego wykonawcę InPost S.A. ul. Malborska 130 30-624 Kraków , kwoty 6 750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach Przewodniczący: ..............................

Członkowie: ........................... ............................

Sygn. akt: KIO 40/16

Uzasadnienie

Zamawiający - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, prowadził postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu." (numer ogłoszenia: 5310-2016).

Odwołujący wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego polegających na zawarciu umowy z wykonawcą Poczta Polska SA w wyniku zastosowaniu do wyboru najkorzystniejszej oferty trybu zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamawiający uznał iż usługi objęte zamówieniem mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów tj. o naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP.

Postępowanie było prowadzone z zastosowanie zasad obowiązujących przy procedurze udzielania zamówień publicznych, kiedy wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tak więc podstawą odwołania mogły być tylko czynności zamawiającego wskazane w przepisie art. 180 ust.2 Pzp.

W dniu 26 stycznia 2016 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Odwołującego, że cofa przedmiotowe odwołanie i wnosi o jego umorzenie oraz zwrot 90 % uiszczonego wpisu. Wobec powyższego Izba była zobowiązana do umorzenia postępowania odwoławczego.

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), oraz w związku § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań ( tj. Dz.U. 2014 poz. 964) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych i na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U Nr 41, poz. 238), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu, który został uiszczony w wysokości 7 500,00 złotych.

------

Sygn. akt: KIO 40/16)UZASADNIENIE)Zamawiający - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, prowadził postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu." (numer ogłoszenia: 5310-2016).)Odwołujący wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego polegających na zawarciu umowy z wykonawcą Poczta Polska SA w wyniku zastosowaniu do wyboru najkorzystniejszej oferty trybu zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamawiający uznał iż usługi objęte zamówieniem mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów tj. o naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP.)Postępowanie było prowadzone z zastosowanie zasad obowiązujących przy procedurze udzielania zamówień publicznych, kiedy wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tak więc podstawą odwołania mogły być tylko czynności zamawiającego wskazane w przepisie art. 180 ust.2 Pzp.)W dniu 26 stycznia 2016 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Odwołującego, że cofa przedmiotowe odwołanie i wnosi o jego umorzenie oraz zwrot 90 % uiszczonego wpisu. Wobec powyższego Izba była zobowiązana do umorzenia postępowania odwoławczego.)Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), oraz w związku § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań ( tj. Dz.U. 2014 poz. 964) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.)Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych i na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U Nr 41, poz. 238), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu, który został uiszczony w wysokości 7 500,00 złotych.)Przewodniczący ..............................

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
KIO/UZP 40/16
Sędziowie
Emil Kawa (przewodniczący)
Ewa Kisiel
Robert Skrzeszewski