· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2017-12-31

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2017 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 09 stycznia 2017 roku przez wykonawcę INMED-K. sp. z o.o. sp.k. 55-330 Krępice, ul. Kwiatowa 32A, w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy- Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój

postanawia

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu zamówień Publicznych na rzecz odwołującego - INMED-K. sp. z o.o. sp.k. 55-330 Krępice, ul. Kwiatowa 32A, kwoty 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych stanowiącej równowartość wpisu uiszczonego przez odwołującego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowieniew terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Przewodniczący.................

Sygn. akt: KIO 58/17

Uzasadnienie

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital im. dr. J.

Dietla w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój, prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń i wyposażenia dla Szpitala im. dr. ]. Dietla w Krynicy-Zdroju w ramach zadania Rozbudowa szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych" (Pakiet Nr 1), znak postępowania: SPZOZ-ZP-271-17/16, Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 146-264492 z dnia 30 lipca 2016 roku. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem zasad obowiązujących przy procedurze udzielania zamówień publicznych, kiedy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając zamawiającemu niezgodne z przepisami ustawy Pzp odrzucenie jego oferty.

W dniu 11 stycznia 2017 roku zamawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o uwzględnieniu zarzutów odwołania w części, a następnie pismem z dnia 13 stycznia 2017 (wpływ do KIO 17.01.2017 r) o uwzględnieniu odwołania w całości. Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, iż opisane w odpowiedzi zamawiającego podjęte czynności, wyczerpują w całości zakres żądań podniesionych w odwołaniu i postanowiła umorzyć postepowanie odwoławcze.

Zgodnie z treścią art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

W przedmiotowym postepowaniu do postepowania odwoławczego zgłosił przystąpienie wykonawca FULL- MED J. S. ul. Nowy Świat 25/9, 20-041 Lublin, którego oferta została oceniona przez zamawiającego jako najkorzystniejsza w części I zamówienia

- Pakiet I.

Oceniając prawidłowość zgłoszenia ww. przystąpienia Izba uznała jego nieskuteczność, gdyż zgłoszenie przystąpienie zostało wysłane nie do Prezesa KIO lecz do zamawiającego, a tylko jego kopia została przesłana do Prezesa KIO. Zgodnie z art. 185 ust. 2 Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony do której przystępuje. Nadto przystąpienie musi zostać dokonane w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W niniejszym postepowaniu wykonawca dokument przystąpienia przesłał do Prezesa KIO za pośrednictwem faxu oraz maila bez spełnienia powyższych wymogów. Dlatego tez Izba orzekając miała na względzie fakt braku przystępującego po stronie zamawiającego.

Dla wywarcia skutku procesowego w postaci umorzenia postępowania odwoławczego konieczne jest uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Dalsze czynności, jakie zamawiający podejmie w związku z uwzględnieniem zarzutów, pozostają bez znaczenia dla ustalenia wystąpienia przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia, zatem koszty te z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, znoszą się wzajemnie. Tym samym Izba orzekła o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez odwołującego z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
KIO/UZP 58/17
Sędziowie
Emil Kawa (przewodniczący)