· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2017-12-31

Tezy

§ 5a k.k.

Postanowienie SA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2017 r. (II AKz 401/17) 1. Dostępność dla obrony do akt postępowania przygotowawczego w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania następuje z mocy prawa i nie wymaga żadnej decyzji prokuratora lub sądu (art. 156 § 5a k.p.k.).

2. Udostępnienie akt w trybie art. 156 § 5a, w incydentalnym postępowaniu w kwestii wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania, polega tylko na umożliwieniu zapoznania się z aktami postępowania w części zawierającej dowody wskazane we wniosku prokuratora. Chodzi tu o osobiste zapoznanie się przez podejrzanego i jego obrońcę z tymi dowodami, bez możliwości sporządzenia odpisów lub kopii z akt.

3. Podstawą dla uprawnienia stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych sporządzenia odpisów lub kopii z akt postępowania przygotowawczego oraz otrzymania uwierzytelnionych odpisów lub kopii może być wyłącznie przepis art. 156 § 5. Wniosek taki podlega już merytorycznej ocenie prowadzącego postępowanie przygotowawcze i wymaga rozstrzygnięcia w formie zarządzenia - art. 156 § 5 zdanie drugie k.p.k.

Sentencja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu 21 sierpnia 2017 r., w sprawie E. T. podejrzanego o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne zażalenia wniesionego przez prokuratora i obrońcę podejrzanego na postanowienie Sądu Okręgowego w W. 20 czerwca 2017 r., sygn. akt: III Kp 1098/17w przedmiocie niewłaściwości rzeczowej zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.

Uzasadnienie

W postępowaniu przygotowawczym przeciwko podejrzanemu E. T. prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w W., sygn.. akt RP II Ds.10.2016, obrońca podejrzanego w dniu 30 marca 2017 r. wystąpił do prokuratora z wnioskiem o: "udostępnienie akt postępowania w zakresie dowodów uzasadniających złożony wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii". W podstawie prawnej tak sformułowanego wniosku wskazano na art. 156 § 1 w zw. z art. 156 § 5a k.p.k.

W odpowiedzi na powyższy wniosek, prokurator wydał zarządzenie (z 30 marca 2017 r.), którym: "wyraził zgodę na udostępnianie obrońcy podejrzanego E. T. akt sprawy RP II Ds. 10.2016 w trybie art. 156 § 5a k.p.k. w zakresie dowodów wskazanych we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec E. T. bez możliwości sporządzania fotokopii" (k. 7).

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniósł obrońca podejrzanego E. T. zarzucając, cyt. dosł. z zażalenia: "obrazę przepisów prawa procesowego, mającego istotny wpływ na reść wydanego orzeczenia tj. art. 156 § 5a k.p.k. poprzez błędne jego zastosowanie w zakresie udostępnienia akt sprawy podejrzanemu oraz jego obrońcy bez możliwości sporządzenia fotokopii, w sytuacji gdy z treści normatywnej przepisu bowiem jednoznacznie wynika powyższe uprawnienie w przeciwnym razie prowadziłoby to do pewnego absurdu polegającego na tym, że obrońca zapoznając się z aktami sprawy mógłby wykonywać odpisy, notatki a nie mógłby wykonać fotokopii i kserokopii".

Żalący się wniósł o zmianę zaskarżonego zarządzenia poprzez wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii poszczególnych kart znajdujących się w aktach sprawy, a uzasadniających złożony wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zażalenie obrońcy adresowane było do Sądu Rejonowego w W. V Wydział Karny za "pośrednictwem Prokuratury Regionalnej w W. Wydział II ds. Przestępczości FinansowoSkarbowej" (k.8.). Decyzją prokuratora zażalenie przedstawiono do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w W., uznając, że ten Sąd jest rzeczowo właściwy do rozpoznania zażalenia (o tym powinien orzec Sąd Rejonowy na podstawie art. 35 § 1 k.p.k., a nie rozstrzygnąć arbitralnie, w nieprocesowej formie prokurator - uw. S.A.). Jednocześnie we wniosku skierowanym do Sądu Okręgowego (z dnia 25 maja 2017 r.) prokurator wyraził pogląd, że zażalenie obrońcy podejrzanego jest niedopuszczalne z mocy ustawy i wniósł o pozostawienie tego zażalenia bez rozpoznania k. 15).

Sąd Okręgowy w W. postanowieniem z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt III Kp 1098/17 uznał, że nie jest rzeczowo właściwy do rozpoznania zażalenia obrońcy podejrzanego i zażalenie to (na odmowę sporządzenia fotokopii akt) przekazał do rozpoznania Prokuratorowi Regionalnemu w W., jako właściwemu na podstawie art. 302 § 3 k.p.k.

Postanowienie to zaskarżył prokurator i obrońca podejrzanego.

Prokurator zaskarżonemu postanowieniu zarzucił: "obrazę przepisów prawa procesowego, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia - art. 35 § 3 k.p.k. w zw. z art. 459 § 2 k.p.k. i art. 430 § 1 k.p.k. poprzez niesłuszne przyjęcie, że przekazanie sprawy do rozpoznania innemu organowi - Prokuratorowi Regionalnemu w W., jako właściwemu rzeczowo jest rozstrzygnięciem sądu odwoławczego, w związku z tym nie służy na nie zażalenie, podczas gdy jest to orzeczenie, o którym mowa w art. 425 § 1 k.p.k., wydane tylko w związku z odwołaniem, stanowiące następstwo stwierdzenia niewłaściwości i w związku z tym przysługuje od niego środek odwoławczy".

str. 1/5
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III Kp 1098/17
Wydział
III