· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2014-02-06

Tezy

Czynszem , o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk jest , stwarzanie dodatkowych barier pomiędzy dostawca a finalnym odbiorcą towaru, które polegają na ograniczaniu rentowności prowadzonej przez przedsiebiorcę działaności gospodarczej.Taką barierę stanowić może premia pieniężna /roczna/

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:SSA Roman Dziczek

Sędziowie:SA Jacek Sadomski

SO del. Tomasz Szanciło (spr.)

Protokolant: asystent sędziego Dorota Zych

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 5 lipca 2013 r. sygn. akt XXVI GC 259/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

a)  zasądza od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. kwotę 61.000 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6.650 zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

b)  nakazuje pobrać od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 165 zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych) tytułem nieopłaconych wydatków sądowych;

2.  zasądza od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. kwotę 5.750 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 1553/13

Uzasadnienie

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. (dalej: I.) wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej: L.-M.) kwoty 61.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10.12.2010 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego, tytułem zwrotu premii rocznej, stanowiącej tzw. opłatę półkową, w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej: u.z.n.k.)..

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów postępowania. Wskazał, że dochodzona należność została wyliczona na podstawie umowy handlowej łączącej strony i nie stanowiła niedozwolonej opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, ani nie prowadziła do utrudnienia dostępu do rynku. Taka kalkulacja ceny pełniła funkcję rabatu, pomniejszając cenę jednostkową zakupywanego towaru. Pozwany zakwestionował również twierdzenia powoda, że nie miał on możliwości negocjacji warunków umowy łączącej strony, albowiem umowa handlowa z dnia 6.08.2007 r., tak jak poprzednie umowy łączące strony, była negocjowana przez strony i zawarta zgodnie z zasadą swobody umów oraz że wielkość upustu (premii rocznej) została zaproponowana przez powoda. Twierdzenia powoda o dominującej pozycji pozwanego są bezpodstawne, a okoliczność, że pozwany zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wielkopowierzchniowych, nie ma wpływu na charakter negocjacji prowadzonych m.in. z powodem.

Wyrokiem z dnia 5.07.2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXVI Gospodarczy, w sprawie XXVI GC 259/12, oddalił powództwo w całości oraz rozstrzygnął o kosztach procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że strony w latach 1999-2008 współpracowały ze sobą w ten sposób, że powód sprzedawał pozwanemu towary w postaci kabin prysznicowych, drzwi i parawanów prysznicowych, brodzików, umywalek itp., w celu ich odsprzedaży w sklepach należących do L.-M.. Zawarcie każdej z umów handlowych poprzedzone było negocjacjami, w ramach których odbywały się spotkania, podczas których przedstawiciel L.-M. przedstawiał stanowisko spółki odnoszące się do warunków umowy, w szczególności w zakresie opłat dodatkowych. I. miał możliwość negocjacji zaproponowanych warunków. Projekt umowy przedstawiany przez L.-M. podlegał zmianom, w zależności od ustaleń stron. Na koniec każdego roku współpracy powód ustalał wartość obrotu rocznego towarami w relacji z pozwanym i na tej podstawie, w oparciu o postanowienia umowne, wyliczano procent od obrotu. Na kwotę odpowiadającą wyliczonemu procentowi L.-M. wystawiał fakturę VAT, którą doręczał I., a następnie dokonywał kompensaty należności z niej wynikającej z należnościami powoda. Od 2007 r. współpraca pomiędzy stronami była prowadzona na podstawie umowy handlowej z dnia 6.08.2007 r. Jej zawarcie poprzedzone było negocjacjami, w tym w zakresie premii rocznej. Negocjacje prowadzone były w oparciu o spotkania przedstawicieli obu stron i wymianę korespondencji drogą elektroniczną. Po odbytym spotkaniu prezes zarządu I. skierował e-mail do L.-M. z propozycją dotyczącą wysokości tzw. bonusa rocznego. I. otrzymał od L.-M. tzw. "egzemplarz negocjacyjny" umowy handlowej, celem zapoznania się z nim i zaproponowania ewentualnych zmian. Egzemplarz ten odpowiadał wzorcom umownym stosowanym przez L.-M.. W jego treści uwzględniono zapis o premii rocznej, uzależnionej od wysokości obrotu. Uwagi ze strony I. zostały naniesione na treść przedmiotowego egzemplarza negocjacyjnego. W dniu 6.08.2007 r. strony zawarły umowę handlową dotycząca współpracy na 2007 r. w ostatecznym brzmieniu. Podstawą dla wyliczenia wysokości premii rocznej miały być łączne obroty netto realizowane z pozwanym oraz spółkami, dla których spółka (...) spółka akcyjna z L. (Francja) jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W latach 2007-2008 L.-M. obciążyła I. licznymi fakturami VAT wystawionymi z tytułu premii pieniężnej na łączną kwotę 750.483,64 zł, w tym fakturą VAT nr (...) z dnia 3.07.2007 r. na kwotę 61.000 zł z tytułu premii rocznej za II kwartał 2007 r., którą to kwotę pozwany pobrał w formie potrącenia z należnościami przysługującymi I. z tytułu sprzedaży towarów.

str. 1/18
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj