· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Umowy

A A A

Wypowiedzenie umowy OC


WYPOWIEDZENIE UMOWY OC PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU 

W związku z zakupem w dniu                 pojazdu marki

o numerze rejestracyjnym                     , wypowiadam umowę ubezpieczenia OC o

numerze polisy

 

 

 

Dane nabywcy pojazdu

Dane zbywcy pojazdu

Imię

 

 

Nazwisko

 

 

Ulica

 

 

Miejscowość

 

 

Kod pocztowy

 

 

 

Niniejszym zgodnie z art. 31 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy.

 

 

(data i miejscowość)                                                         (czytelny podpis nabywcy pojazdu)

 

(seria i numer dowodu osobistego)Autor: Redakcja Orzeczenia.com.pl
Data: 04 września 2012


Pobierz dokument