· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Umowy

A A A

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY


UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY.........................................                                   .................................................

   (pieczątka pracodawcy)                                                     (miejscowość i data)

 

    zawarta w dniu ............ r. w ............................... między ............................... z siedzibą w ......................... przy ul. .............................., reprezentowanym przez .................................., zwanym dalej Pracodawcą, a........................................, zamieszkałym w ................................ przy ul. .........................., legitymującym się dowodem osobistym Nr ..................., wydanym przez ..................... Nr PESEL ............, NIP ................., zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracownik jest zatrudniany przez pracodawcę na czas określony od dnia .............. do dnia .............. roku w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku ................................... .

pkt 2

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności ........................................ .

pkt 3

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) ............................ .

pkt 4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a) wynagrodzenia zasadniczego - w kwocie ..................... zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego  następującego po miesiącu przepracowanym,

b) dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie  zbiorowym pracy - zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 5

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (gdy umowa opiewa na okres dłuższy niż 6 miesięcy).

pkt 6

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy o a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

.........................................................             ...................................

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej    (data i podpis pracownika)
pracodawcę albo osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

...................................

(data i podpis pracownika)Autor: Redakcja Orzeczenia.com.pl
Data: 05 września 2012


Pobierz dokument