· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Umowy

A A A

Umowa najmu


UMOWA NAJMU 

zawarta dnia  w  pomiędzy:

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

(lub)

z siedzibą  w, ul., zarejestrowaną w  pod numerem, z zarządem w składzie:, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości, NIP,

reprezentowaną przez:

1.  ,

2.  ,

zwanym dalej: "Wynajmującym"

 

a

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

(lub)

z siedzibą  w, ul., zarejestrowaną w  pod numerem, z zarządem w składzie:, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości, NIP,

reprezentowaną przez:

1.  ,

2.  ,

 zwanym dalej: "Najemcą".

§ 1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem lokalu mieszkalnego / lokalu użytkowego o powierzchni  położonego w  przy ulicy, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW o numerze, przez Sąd Rejonowy w (oznaczenie sądu).

 

§ 2

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal mieszkalny / lokal użytkowy określony w § 1 zwany dalej Lokalem, w celu.

 

§ 3

1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu w wysokości  (słownie:) miesięcznie powiększonego o podatek VAT, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.

2. Czynsz najmu jest płatny przez Najemcę w miesięcznych ratach, z góry do dnia  każdego miesiąca, na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez (nazwa Banku)  , o numerze.

 

§ 4

1. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy:

a) dostarczanie energii elektrycznej,

b) dostarczanie ciepłej i zimnej wody,

c) odprowadzanie ścieków,

d) założenie odrębnej linii telefonicznej.

2. Najemca jest zobowiązany regulować należności za wymienione w pkt 1 świadczenia bezpośrednio Wynajmującemu. 

 

§ 5

Najemca zobowiązany jest:

- używać Lokal zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem i bez zgody Wynajmującego nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem;

- przeprowadzać w czasie trwania stosunku najmu na własny koszt bieżącą konserwację Lokalu;

- nie oddawać przedmiotowego Lokalu w podnajem osobom trzecim.

-.

 

§ 6

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

(lub)

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia  do dnia. Po upływie tego okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia.

(lub)

Z upływem okresu najmu umowa ulega automatycznie przedłużeniu o, jeżeli żadna ze stron niniejszej umowy nie wypowie jej pisemnie w czasie trwania okresu najmu.

 

§ 7

Wynajmujący ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy, jeśli Najemca zalegałby z czynszem przez kolejne dwa miesiące bądź naruszałby istotne postanowienia umowy.

 

§ 8

Najemca ma prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku niemożności używania Lokalu albo istotnego utrudnienia w używaniu Lokalu zgodnie z umową, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego.

 

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd.

§ 11

Umowa została sporządzona w  jednobrzmiących egzemplarzach, po   dla każdej ze stron.

 

 

 

________________                       ________________                                                                  Wynajmujący                            Najemca                                                           Autor: Redakcja Orzeczenia.com.pl
Data: 25 maja 2012


Pobierz dokument