· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Umowy

A A A

Umowa zlecenia


Umowa zleceniazawarta dnia  w  pomiędzy:

 

 

z siedzibą  w, ul., zarejestrowaną w  pod numerem, z zarządem w składzie:, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości, NIP,

reprezentowaną przez:

1.  ,

2.  ,

zwanym dalej: "Zleceniodawcą"

 

a

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”.

 

 

§ 1

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

 

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od dnia  do dnia.

§ 3

Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: (słownie:). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie  dni od daty wykonania zleconych czynności.

 

§ 4

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę

(lub)

w miejscu przez siebie ustalonym.

 

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim.

 

§ 6

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.

§ 7

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd. 

§ 9

Umowa została sporządzona w  jednobrzmiących egzemplarzach, po      dla każdej ze stron.

 

 _________________                                                                      _________________         Zleceniodawca                                                                                   ZleceniobiorcaAutor: Redakcja Orzeczenia.com.pl
Data: 25 maja 2012


Pobierz dokument