· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Umowy

A A A

Umowa darowizny


Umowa darowizny 

zawarta dnia  w  pomiędzy:

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

(lub)

z siedzibą  w, ul., zarejestrowaną w  pod numerem, z zarządem w składzie:, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości, NIP,

reprezentowaną przez:

1.  ,

2.  ,

zwanym dalej: “Darczyńcą”

 

a

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

(lub)

z siedzibą  w, ul., zarejestrowaną w  pod numerem, z zarządem w składzie:, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości, NIP,

reprezentowaną przez:

1.  ,

2.  ,

 zwanym dalej: “ Obdarowanym”.

 

§ 1

Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem (opis przedmiotu darowizny) będącego przedmiotem darowizny. Darczyńca oświadcza, iż przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych 

§ 2

Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, Przedmiot darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

Ponadto Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu darowizny jest mu znany.

 

§ 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do.

 

§ 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi.

 

§ 5

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą.

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd.

§ 7

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8

Umowa została sporządzona w  jednobrzmiących egzemplarzach, po  dla każdej ze stron.

 

________________                   ________________                                                                        Darczyńca                         Obdarowany                        Autor: Redakcja Orzeczenia.com.pl
Data: 25 maja 2012


Pobierz dokument