· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Umowy

A A A

Umowa o dzieło


Umowa o dzieło 

zawarta dnia  w  pomiędzy:

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

(lub)

z siedzibą  w, ul., zarejestrowaną w  pod numerem, z zarządem w składzie:, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości, NIP,

reprezentowaną przez:

1.  ,

2.  ,

zwanym dalej: "Zamawiającym"

 

a

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

(lub)

z siedzibą  w, ul., zarejestrowaną w  pod numerem, z zarządem w składzie:, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości, NIP,

reprezentowaną przez:

1.  ,

2.  ,

 zwanym dalej: “ Wykonawcą”. 

 

 

 

 

§ 1

W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci:

 

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności służące wykonaniu dzieła, najpóźniej w dniu   i ukończyć wykonanie umowy, przy jednoczesnym wydaniu Zamawiającemu zamówionego dzieła najpóźniej do dnia  .

Odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony niniejszej umowy.

 

§ 3

Zamawiający wyda Wykonawcy narzędzia i materiały niezbędne do wykonania zamówionego dzieła: 

 

 

Wykonawca, niezwłocznie po wykonaniu dzieła, zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego.

§ 4 

Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę  (słownie:), w oparciu o rachunek Wykonawcy, doręczony Zamawiającemu najpóźniej w terminie  dni od dnia zakończenia dzieła.

Kwota wynagrodzenia zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez (nazwa banku) o numerze.

 

§ 5

O ile Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce, co do wykonania dzieła, przekraczającej  dni, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn oznaczonych powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za to, iż zamówione dzieło nie zostało wykonane, w kwocie ryczałtowej  .

§ 6

W przypadku wystąpienia wad Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie  dni, a po upływie tego terminu może:

- od umowy odstąpić, jeżeli nie dokonano naprawy dzieła;

- nie przyjąć naprawionego po terminie dzieła i od umowy odstąpić lub

- naprawione po terminie dzieło przyjąć i żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiedniej części.

 

§ 7

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd. 

§ 9

Umowa została sporządzona w  jednobrzmiących egzemplarzach, po      dla każdej ze stron.

 

 

 

_______________                                                                                ________________

  Zamawiający                                                                                          WykonawcaAutor: Redakcja Orzeczenia.com.pl
Data: 25 maja 2012


Pobierz dokument