· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Pomoc dotycząca wyszukiwania

Wstęp

orzeczenia.com.pl przechowuje orzeczenia sądów pozbawione cech identyfikacyjnych (anonimizowane) i udostępnia je na stronie internetowej (WWW) orzeczenia.com.pl. Baza danych została startowo zasilona wybranymi, wyszukanymi orzeczeniami sądowymi i jest codziennie na bieżąco aktualizowana przyrostowo danymi udostępnianymi w Internecie. orzeczenia.com.pl udostępnia następujące informacje o sprawach i orzeczeniach:

 • sygnatura
 • sąd
 • rodzaj orzeczenia
 • symbol sprawy
 • data wydania orzeczenia
 • treść wyniku
 • tezy
 • sentencja
 • uzasadnienie
 • zdanie odrębne
 • sędziowie (+funkcja)
 • sygnatury spraw powiązanych
 • powoływane przepisy
 • hasła tematyczne
 • rodzaj skarżonego organu
 • informacje o publikacji w urzędowym zbiorze orzeczeń
 • informacji o glosach

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych, przy pomocy przeglądarki WWW, pod adresem http://www.orzeczenia.com.pl/wyszukiwarka_orzeczen/ lub poprzez link ze strony WWW http://www.orzeczenia.com.pl/.

Wyszukiwanie

Na stronie głównej serwisu znajduje się uproszczony formularz wyszukiwania, przy pomocy którego można przeszukiwać całą bazę orzeczeń ze wszystkich sądów, tzn.

 • Trybunału Konstytucyjnego
 • Sądu Najwyższego
 • Sądów Apelacyjnych
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urzędu Zamówień Publicznych

Wyszukiwanie przy pomocy tego formularza można ograniczyć do określonego sądu wybierając go z listy "Sąd" lub można przejść do formularzy szczegółowych poszczególnych sądów klikając link "szukanie zaawansowane" lub "Orzeczenia" w nagłówku serwisu.

W formularzu wyszukiwania podajemy warunek na szukane orzeczenia.

Będąc na dowolnej stronie systemu orzeczenia.com.pl można w każdej chwili powrócić bezpośrednio do formularza wyszukiwania, w celu zmiany warunku, klikając napis „Orzeczenia” znajdujące się w po środku każdej strony.

Ogólne zasady pracy z formularzem wyszukiwania

Ogólne zasady pracy z formularzem wyszukiwania są takie same jak z każdym innym formularzem w przeglądarce WWW.

Warunek na szukane orzeczenia podajemy wpisując odpowiednie wartości w pola tekstowe, wybierając wartości ograniczające z rozwijalnych list lub zaznaczając opcje przy pomocy znaczników.

Oprócz tego w formularzu wyszukiwania możemy

 • uzyskać pomoc na temat określonego pola formularza
 • znaleźć i wybrać wartość ze słownika
 • ustalić datę przy pomocy kalendarza

Należy zauważyć, że warunek wyszukiwania jest pamiętany i proponowany przy powrocie do formularza, tak aby można było go łatwo zmodyfikować w razie konieczności/potrzeby zmiany warunku!

Jeżeli chcemy podać zupełnie inny warunek wyszukiwania należy użyć przycisku „Wyczyść formularz”. Spowoduje to usunięcie dotychczasowego warunku, tak aby można było wpisać nowy bez potrzeby ręcznego kasowania wszystkich pól zawierających dotychczasowe warunki.

Warunki częściowe wpisane w poszczególne pola formularza łączone są w jeden ogólny warunek tak, że szukane orzeczenia muszą spełniać wszystkie podane częściowe warunki.

Jeżeli więc zadany przez nas warunek nie zwraca żadnych lub zbyt mało orzeczeń należy sprawdzić czy przypadkiem, w któreś z pól nie jest wpisany niepotrzebny lub zbyt restrykcyjny warunek (należy poluźnić zadany warunek).

Jeżeli z kolei system znajduje zbyt wiele orzeczeń warunek należy uściślić dodając dodatkowy warunek częściowy lub zacieśniając istniejące.

Wprowadzanie daty przy pomocy kalendarza

W przypadku pól, w które można wpisać datę (warunek na datę orzeczenia) daty można wpisać ręcznie lub ustalić je przy pomocy kalendarza. Daty należy wpisywać tylko i wyłącznie w formacie RRRR-MM-DD, np. 2012-01-04.

Obok każdego pola na datę znajduje się przycisk z ikoną kalendarza, wciśnięcie którego powoduje wyświetlenia okienka z kalendarzem, z którego można wybrać datę.

W kalendarzu należy wybrać rok, miesiąc a następnie kliknąć na dzień co spowoduje wpisanie odpowiedniej daty do pola formularza wyszukiwania.

Ogólne zasady podawania warunków

Baza orzeczenia.com.pl jest bazą tekstową, w której większość informacji ma postać dłuższych (sentencja, uzasadnienie) lub krótszych (rodzaj skarżonego organu, hasła tematyczne) ciągów znaków.

Orzeczenia można traktować jak dokumenty tekstowe, które chcemy przeszukiwać i przeglądać.

Dlatego przy wyszukiwaniu stosowane są mechanizmy wyszukiwania pełnotekstowego, które najkrócej mówiąc sprowadzają się do wyszukiwania w zapamiętanych dokumentach określonych słów i fraz (ciągów słów).

Najczęściej będzie stosowane wyszukiwanie z uwzględnieniem odmiany słów, dlatego przy podawaniu warunku wyszukiwania można się nie przejmować tym, że szukane słowo może wystąpić w innej formie, takie wystąpienia też zostaną znalezione.

Orzeczenia traktowane jako dokumenty mają jednak pewną strukturę, tzn. informacje są w nich zapisane w różnych polach, które można przeszukiwać niezależnie (ograniczać wyszukiwanie do określonego pola).

Podane niżej zasady wyszukiwania stosowane mogą być w całości w polu „Szukane słowa” a z ograniczeniami wymienionymi w następnym rozdziale również w pozostałych polach.

Szukanie pojedynczego słowa

Aby znaleźć wszystkie dokumenty orzeczeń zawierające określone słowo należy w polu (np. „Szukane słowa”) wpisać to słowo.

Należy wpisać całe słowo a nie jego fragment.

Można się nie przejmować odmianą, system znajdzie wszystkie wystąpienia niezależnie od formy, w której występują (system robi to automatycznie).

Jeżeli wyszukiwanie robione jest w polu szczegółowym (wszystkie oprócz „Szukane słowa”) to można zastosować znak gwiazdki (np. FS*) ale nie należy tego robić ze względu na odmianę!

Szukanie kilku słów

Jeżeli chcemy bardziej ograniczyć zbiór dokumentów, które zostaną znalezione możemy podać kilka słów, które mają wystąpić w znalezionych dokumentach.

W takim przypadku zostaną znalezione tylko takie dokumenty, w których występują wszystkie podane słowa. Jeżeli którekolwiek ze słów nie występuje w dokumencie to dokument nie zostanie znaleziony.

Frazy

Podanie kilku słów jak w przykładzie powyżej spowoduje znalezienie wszystkich dokumentów, w których występują podane słowa niezależnie od tego w jakiej kolejności podane słowa występują w dokumencie ani w jakieś odległości od siebie, czy pomiędzy podanymi słowami występują inne słowa czy też nie.

Jeżeli chcemy znaleźć tylko te dokumenty, w których podane słowa występują obok siebie w dokładnie podanej kolejności powinniśmy zastosować frazę czyli ująć podane słowa w podwójne apostrofy.

Frazy znacznie ograniczają ilość dokumentów, które zostaną znalezione, są dokładniejsze od listy słów dlatego tam gdzie jest to możliwe zaleca się stosowanie fraz.

W pojedynczym zapytaniu można użyć kilka fraz jednocześnie jak również frazy i pojedyncze słowa.

Frazy przybliżone

Frazy będąc dobrą metodą na ograniczenie liczby znalezionych dokumentów czasami jednak są zbyt ograniczające przez narzucenie warunku, że podane słowa muszą wystąpić w dokładnie podanej kolejności (a nie np. przestawione) oraz, że pomiędzy podanymi słowami nie mogą występować inne słowa.

Czasami zadowalać mogą nas również dokumenty, w których podane słowa występują w swoim sąsiedztwie ale mogą być przestawione czy oddzielone innymi słowami.

W takim przypadku zamiast frazy dokładnej

można zastosować frazę przybliżoną, którą tworzy się z frazy dokładnej dodając po zamykającym apostrofie znak ~ (tyldy) oraz liczbę mówiąca ile przestawień słów w otoczeniu podanych słów frazy jest dopuszczalnych aby otrzymać podaną frazę. Im większa ta liczba tym większa może być odległość podanych słów frazy (mogą być oddzielone innymi nie interesującymi nas słowami lub poprzestawiane.

Np. poniższy warunek

zwróci nie tylko dokumenty, w których występują frazy „Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwotę 200 złotych” ale również takie gdzie występuje „Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżących solidarnie kwotę 200 złotych”.

Alternatywa

Jeżeli chcemy znaleźć dokumenty, w których występują nie wszystkie podane słowa tylko jedno z podanych słów powinniśmy te słowa oddzielić słowem LUB (ważne jest aby wyraz ten był napisany dużymi literami!).

Powyższy warunek spowoduje znalezienie wszystkich dokumentów w sygnaturze których występują słowa GSK albo WSA.

Jeżeli alternatywa jest tylko częścią warunku należy ją ująć w nawias

Data orzeczenia

Pola na datę orzeczenia pozwalają ograniczyć przeszukiwane orzeczenia na podstawie daty wydania orzeczenia.

Wpisanie tylko pierwszej daty spowoduje ograniczenie wyszukiwania orzeczeń do wydanych danego dnia.

Jeżeli zostanie podana również druga data wyszukiwanie będzie ograniczone do orzeczeń z datą orzeczenia z podanego okresu.

Daty muszą być zapisane w formacie RRRR-MM-DD.

Datę można również ustalić przy pomocy kalendarza dostępnego po kliknięciu ikony kalendarza znajdującej się za każdym z pól na datę.

Wyboru daty przy pomocy kalendarza dokonujemy wybierając rok i miesiąc z rozwijalnych list a następnie klikając numer dnia w wybranym miesiącu. Spowoduje to zamknięcie okienka kalendarza wpisanie wybranej daty do odpowiedniego pola i powrót do formularza wyszukiwania.

Jeżeli chcemy zamknąć okienko kalendarza bez wybierania żadnej daty należy kliknąć w dowolne wolne miejsce formularza pola kalendarzem.

Powołane przepisy

Treść orzeczeń może powoływać się na określone przepisy. Ze względu na istotność tej informacji przepisy, na które powołuje się orzeczenie występują nie tylko w treści orzeczenia (sentencji, uzasadnieniu) gdzie można je wyszukiwać podając warunek w polu ogólnym „Szukane słowa” ale z orzeczeniami są dodatkowo skojarzone listy przepisów, na które dane orzeczenia się powołuje. Listy te mogą być wykorzystane przy wyszukiwaniu orzeczeń przez podanie warunku  w polu „Powołane przepisy”.

Określenie przepisu składa się z dwóch części, warunek na które wpisuje się w dwóch osobnych polach a) Akt prawny – identyfikator aktu prawnego b) Przepis – lokalizacja przepisu w ramach aktu prawnego

Identyfikator aktu prawnego składa się z następujących części - publikator Dz.U. – Dziennik Ustaw M.P. – Monitor Polski - rok wydania - numer wydawnictwa - pozycja

Poszczególne elementy powinny być oddzielone odstępem.

Można również w polu na akt prawny podać warunek na nazwę aktu prawnego lub skorzystać ze skrótów, należy jednak pamiętać, że jednoznaczność osiągamy podając identyfikator aktu prawnego.

W powyższym przypadku przeszukiwane będą wszystkie dokumenty powołujące się na akty prawne w nazwie, których występuje fraza „prawo celne”

Przeglądanie znalezionych dokumentów

Lista znalezionych orzeczeń

Po akceptacji warunku wyszukiwania podanego w formularzu (wciśnięciu przycisku „Szukaj”) system znajduje wszystkie orzeczenia spełniające podany warunek.

Jeżeli żadne z aktualnie zgromadzonych w bazie orzeczeń nie spełnia podanego warunku wyświetlany jest komunikat

W takim przypadku należy sprawdzić i zmodyfikować warunek wyszukiwania.

Jeżeli istnieją dokumenty spełniające podany warunek następuje przejście do przeglądania listy znalezionych dokumentów.

W nagłówku każdej ze stron znalezionych dokumentów znajduje się napis Powrót do wyszukiwarki orzeczeń , który pozwala na szybki powrót do formularza wyszukiwania.

Poniżej znajduje się linia zawierająca informacje o znalezionych dokumentach.

Wyświetlana jest całkowita liczba znalezionych dokumentów.

Ponieważ znalezionych dokumentów może być dużo listy tych dokumentów wyświetlane są w postaci stronicowanej gdzie na stronie znajduje się określona liczba pozycji (np. 10) natomiast pod listą kontrolka pozwalająca na przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami listy.

Obok liczby znalezionych dokumentów znajduje się informacja o całkowitej liczbie stron jakie zajmują znalezione dokumenty oraz numerze aktualnej strony.

Link „Powrót do szukania” pozwala wrócić do strony formularza wyszukiwania.

Poniżej znajduje się główna część strony zawierająca listę znalezionych dokumentów.

W dolnej części strony znajduje się kontrolka pozwalająca przechodzić pomiędzy stronami list znalezionych dokumentów.

Linki « poprzednia i następna » pozwalają przejść do poprzedniej lub następnej strony w stosunku do aktualnej strony listy. Pomiędzy nimi znajdują się linki z wybranymi numerami stron, które pozwalają przemieszczać się po liście szybciej niż przy pomocy linków „poprzednia” i „następna”. W szczególności zawsze są dostępne linki z numerem pierwszej i ostatniej strony. Link z numerem aktualnej strony wyświetlany jest na ciemnym tle.

Poszczególne pozycje listy zawierają następujące elementy

 • tytuł orzeczenia - link
 • fragment orzeczenia
 • sprawy powiązane

Tytuł orzeczenia jest linkiem zawierającym numer sygnatury, rodzaj orzeczenia, nazwę sądu oraz datę orzeczenia. Kliknięcie tego linku powoduje przejście do szczegółów danego orzeczenia.

Pod linkiem prezentowane są fragmenty z treści dokumentu będące otoczeniem szukanych słów przy czym szukane słowa wyświetlone są pogrubioną czcionką. System wyświetla kilka wybranych fragmentów treści.

Szczegóły orzeczenia

Po kliknięciu na link na liście znalezionych orzeczeń lub sygnaturę na liście wybranych informacji lub datę orzeczenia w tabeli znalezionych spraw następuje przejście do szczegółów wybranego orzeczenia.

Na stronie tej prezentowane są najpełniejsze dane dotyczące wybranego orzeczenia

 • sygnatura + rodzaj orzeczenia + sąd (jako nagłówek)
 • data orzeczenia
 • sąd
 • sędziowie
 • symbole z opisem
 • hasła tematyczne
 • sygnatury spraw powiązanych
 • powoływane przepisy
 • tezy
 • sentencja
 • uzasadnienie

Drukuj

Link „drukuj” powoduje przejście do drukowania bieżącego orzeczenia. Po kliknięciu następuje wyświetlenie dialogu „Drukuj” przeglądarki gdzie można wybrać drukarkę i ustawić parametry drukowania.

Jeżeli chcemy ustawić rozmiar papieru, orientację czy marginesy należy wcześniej w menu przeglądarki wybrać Plik i Ustawienia strony

Aby sprawdzić jak wydruk będzie wyglądał na drukarce należy skorzystać z pozycji „Podgląd wydruku”