· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Regulamin

Regulamin

§ 1.

Jeśli w regulaminie mowa o:

1. Właścicielu oraz Operatorze niniejszego Portalu - należy przez to rozumieć firmę Temi-Tele-Tribune Sp. Z o.o.

2. Portalu – należy przez to rozumieć portal orzeczenia.com.pl

3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych przez Portal.

4. Zarejestrowanym Użytkowniku – Użytkownik zarejestrowany w Portalu orzeczenia.com.pl

5. Administratorze – należy przez to rozumieć firmę Temi-Tele-Tribune Sp. Z o.o.

§ 2.

Celem niniejszego Portalu jest udzielenie użytkownikom Portalu zwięzłych informacji dotyczących przepisów prawa za pośrednictwem Internetu.

§ 3.

1. Dostęp do większości elementów Portalu jest bezpłatny. Rejestracja użytkownika wymaga akceptacji regulaminu.

2. Niektóre elementy Portalu są dostępne tylko dla użytkowników posiadających płatne konto Premium Gold – aktualny cennik znajduje się pod adresem orzeczenia.com.pl/static/cennik/

3. Założenie konta Premium Gold stanowi zawarcie umowy na świadczenie usług Portalu i akceptację Regulaminu oraz jest podstawą do wystawienia faktury.

§ 4.

1. Temi-Tele-Tribune Sp. Z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

2. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

3. Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić firmie Temi-Tele-Tribune Sp. Z o.o. wniosek o usunięcie jego danych podanych w formularzu rejestracyjnym, co spowoduje usunięcie konta tego Użytkownika.

4. Administrator Portalu kontaktuje się z klientami tylko w uzasadnionych przypadkach.

5. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu po zamknięciu konta są niezwłocznie przez administratora usuwane.

§ 5.

Użytkownicy Portalu mogą korzystać z zawartości Portalu tylko w celach informacyjnych oraz w celu kontaktu z osobami lub kancelariami podanymi w ogólnodostępnych wpisach. Wykorzystywanie tych informacji w innych celach, w szczególności ich kopiowanie, gromadzenie lub przetwarzanie bez zgody właścicieli tych informacji jest zabronione.

§ 6.

Użytkownik Portalu zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy identyfikatora i hasła dostępu, w celu ochrony podanych przez niego danych przed dostępem osób niepowołanych.

§ 7.

1. Wszelkie treści zamieszczone w Portalu są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do całej koncepcji Portalu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych Portalu są zastrzeżone.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w Portalu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Portalu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Portalu. Portal wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

§ 8.

Użytkownik publikujący na naszym Portalu treści o charakterze utworu w rozumieniu praw autorskich zrzeka się roszczeń względem Portalu z tytułu nieodpłatnego ich wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu).

§ 9.

1. Wpisy w Portalu umieszczane są dobrowolnie, administrator portalu w żaden sposób nie sprawdza ich prawidłowości oraz nie odpowiada za ich treść.

2. Właściciel Portalu zastrzega, iż udzielone odpowiedzi na zadane pytania mają wyłącznie charakter informacyjny. Informuje się także, iż osoba udzielająca odpowiedzi nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania opublikowanych odpowiedzi.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach Portalu w szczególności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i usług bezpłatnych. Operator może dokonywać redakcji, zmian, skrótów bądź usunięcia treści zawierającej błędy ortograficzne, stylistyczne, wulgaryzmy, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego.

4. Operator nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów.

§ 10.

Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. Odpowiedzialność za ich treść ponosi wyłącznie jej nadawca.

§ 11.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być zgłaszane przez użytkownika za pomocą poczty elektronicznej na adres administracja@orzeczenia.com.pl

§ 12.

Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 13.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu.